Domy pomocy społecznej jako czynnik aktywizacji rozwoju obszarów wiejskichoraz ich przestrzenne rozmieszczenie w Polsce

Bogdan Klepacki1, Agnieszka Rasilewicz2
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 Wenko Sp. z o.o.
Klepacki, Bogdan; ORCID: 0000-0003-3483-7530 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Rasilewicz, Agnieszka (Wenko Sp. z o.o.)
Domy pomocy społecznej jako czynnik aktywizacji rozwoju obszarów wiejskichoraz ich przestrzenne rozmieszczenie w Polsce
Nursing homes as a factor of activation of rural development and their spatial distribution in Poland
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019, vol., nr 11, s. 51-62

Słowa kluczowe

domy pomocy społecznej wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich

Key words

social welfare homes multifunctional rural development

Streszczenie

W opracowaniu autorzy podjęli problematykę dywersyfikacji źródeł dochodów ludności wiejskiej, a więc szans na ich kreowanie ze źródeł innych niż rolnictwo. Stwierdzono, że na terenach wiejskich w przyszłości większą rolę będą odgrywały działalności niszowe, a jednym z nowych kierunków działalności może być tworzenie domów spokojnej starości na wsi. Wysycenie kraju w takie jednostki jest zróżnicowane. Najwięcej ich jest w województwach największych, najludniejszych i najbardziej zurbanizowanych. Pod względem dostępności natomiast najkorzystniejsza jest sytuacja w województwie opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Na terenach wiejskich najwięcej było domów pomocy społecznej w województwie mazowieckim, małopolskim, wielkopolskim i śląskim. Biorąc pod uwagę jednak populację województw, najkorzystniejsza była sytuacja w województwach: pomorskim, opolskim i śląskim. Największa dostępność miejsc wystąpiła natomiast w województwach pomorskim, opolskim, mazowieckim i śląskim.

Abstract

In the study, the authors tackled the problem of diversifying the sources of income of the rural population, and thus the opportunities for their creation from sources other than agriculture. It was found that in the future rural areas niche activities will play a greater role, and one of the new directions of activity may be the creation of retirement homes in the countryside. The saturation of the country in such units varies. Most of them are in the largest, most populous and most urbanized voivodships. In terms of availability, however, the most favorable situation is in the Opolskie, Świętokrzyskie and Warmian-Masurian voivodships. In rural areas, there was the most social welfare for homes in the Mazowieckie, Małopolskie, Wielkopolskie and Śląskie voivodships. However, taking into account the population of voivodships, the most favorable situation was in the Pomeranian, Opolskie and Śląskie voivodships. The highest availability of seats occurred in Pomeranian, Opole, Masovian and Silesian.

Cytowania

 1. Balińska A., Zawadka J.: Znaczenie agroturystyki w rozwoju obszarów wiejskich, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2013, nr 102, s. 127–144.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej, https://www.bip.gov.pl/ (dostęp: 01.07.2019).
 3. Grzejszczak J.: Organizacja i wyniki produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw położonych we wsiach o zróżnicowanym udziale działalności pozarolniczej [rozprawa doktorska], SGGW, Warszawa 1998.
 4. Klepacki B., Klepacka A.: Sytuacja społeczno-ekonomiczna gminy w rejonie zagrożonym depopulacją (na przykładzie miasta i gminy Drohiczyn), Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2012, nr 99, s. 243–250.
 5. Klepacki B.: Domy opieki społecznej na obszarach wiejskich – skala i potencjał rozwojowy, Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2018, nr 122, s. 67–80.
 6. Kłodziński M.: Wielofunkcyjność warunkiem aktywizacji gospodarczo-społecznej obszarów wiejskich, [w:] Wieś i rolnictwo w badaniach społeczno-ekonomicznych, Księga Jubileuszowa, IRWiR PAN, Warszawa 1996.
 7. Kłodziński M.: Kondycja ekonomiczna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, a problemy rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, Wieś i Rolnictwo 2011, nr 2(151), s. 9–29
 8. Kłodziński M.: Bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, Wieś i Rolnictwo 2012, nr 2(155), s. 40–56.
 9. Nursing homes for seniors – opinions and attitudes of Poles, PMR Market Experts 2017, https://www.pmrmarketexperts.com/en/nursing-homes-for-seniors-in-poland/ (dostęp: 01.12.2019).
 10. Nursing Homes. HealthinAging.org. The American Geriatrics Society, https://www.healthinaging.org/age-friendly-healthcare-you/care-settings/nursing-homes (dostęp: 01.12.2019).
 11. Siudek T., Drabarczyk K., Jakubiec A.: Rozwój gospodarczy powiatów i podregionów województwa mazowieckiego, Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2017, nr 117, s. 33–46.
 12. GUS: Obszary wiejskie w Polsce w 2014 roku, Dział Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2016.
 13. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2005 nr 217, poz. 1837).
 14. Wilkin J.: Wielofunkcyjność rolnictwa – nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie [w:] Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa 2010.