Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznychna obszarach wiejskich w wybranych gminach powiatu krakowskiego

Arkadiusz Niedziółka
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Niedziółka, Arkadiusz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznychna obszarach wiejskich w wybranych gminach powiatu krakowskiego
Economic and social determinants for the development of tourist services in rural areas in selected communes of the Krakow District
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019, vol., nr 11, s. 63-72

Słowa kluczowe

usługi turystyczne obszary wiejskie turystyka agroturystyka

Key words

tourism services rural areas tourism agritourist

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono najważniejsze ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych na obszarach wiejskich powiatu krakowskiego według przedstawicieli wybranych samorządów gminnych. Materiał badawczy obejmował wyniki badań przeprowadzonych w sześciu z 17 gmin powiatu, posiadających najlepiej rozwiniętą infrastrukturę turystyczną oraz najatrakcyjniejsze walory przyrodnicze i kulturowe. Do badań wykorzystano kwestionariusz ankiety. Zawierał on pytania dotyczące czynników rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych w danej gminie oraz pytania związane z rolą władz lokalnych w tym procesie. Ankietę wypełnili specjaliści z samorządów, którzy zajmowali się promocją gminy oraz turystyką.

Abstract

In the article the most important economic and social determinants of tourism and recreational services in rural areas in Krakow District were presented according to representatives of selected municipal self-governments. The research material included the results of survey carried out in six from seventeen communes of the county, possessing the best developed tourist infrastructure as well as the most attractive natural and cultural values. The survey questionnaire was used for the research. It contained questions about the factors for the development of tourist and recreational services in a given commune and questions connected with the role of local authorities in this process. The survey was completed by specialists from local governments who dealt with the promotion of the commune and tourism.

Cytowania

 1. Bogusz M., Kiełbasa B.: Źródła finansowania i kierunki inwestycji w wybranych gospodarstwach agroturystycznych położonych n obszarze polskich Karpat, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych 2014, nr 1, s. 5–21.
 2. Gaworecki W.W.: Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 3. Mazur E.: Leksykon turystyki i krajoznawstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 4. Jalinik M.: Doradztwo w działalności turystycznej, Agencja Wydawnicza EkoPress, Białystok 2016.
 5. Knecht D.: Agroturystyka w agrobiznesie, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
 6. Lubowiecki-Vikuk A.P., Paczyńska-Jędryck M.: Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2010.
 7. Oleksiak A.: Marketing usług turystycznych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 8. Roman M., Prus P., Ramczykowska A.: Agritourism as a form of income diversification on farms in Koscierski district, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Agritourism as a form of income diversification on farms in Koscierski district, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2017, t. 19, nr 1, s. 151–157.
 9. Roman M.: Innowacyjność agroturystyki jako czynnik poprawy konkurencyjności turystycznej makroregionu Polski Wschodniej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018.
 10. Różycki P.: Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków 2006.
 11. Sznajder M., Przezbórska L.: Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 12. Wojciechowska J.: Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 13. Zawadka J.: Możliwość finansowania przedsięwzięć z zakresu turystyki wiejskiej w perspektywie 2014––2020, [w:] Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, W. Kamińska (red.), Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2015.