Edukacja ekologiczna prowadzona przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków ŁódzkiejAglomeracji Miejskiej i jej znaczenie w równoważeniu rozwoju

Paweł Dziemdziela
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dziemdziela, Paweł; ORCID: 0000-0002-0656-8444 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Edukacja ekologiczna prowadzona przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków ŁódzkiejAglomeracji Miejskiej i jej znaczenie w równoważeniu rozwoju
Ecological education provided by the Group Sewage Treatment Plant of the Łódź Municipal Agglomeration and its importance in balancing development
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019, vol., nr 12, s. 23-31

Słowa kluczowe

edukacja ekologiczna zrównoważony rozwój działalność ekologiczna ochrona środowiska oczyszczalnia ścieków

Key words

ecological education sustainable development ecological activity environmental protection sewage treatment plant

Streszczenie

W artykule przedstawiono rolę edukacji ekologicznej i jej wpływ na zrównoważony rozwój na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących oddziaływania edukacji ekologicznej na mieszkańców.

Abstract

The article presents the role of ecological education and its impact on sustainable development on the example of the Group Urban Wastewater Sewage Treatment Plant. The results of research on the impact of ecological education on residents were presented.

Cytowania

 1. Buchcic E.: Edukacja ekologiczna priorytetem wykształcenia współczesnego człowieka, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2009, nr 7.
 2. Cichy D.: Skuteczność kształcenia dla ekorozwoju, „Biologia w Szkole” 1995, nr 5.
 3. Ciechelska A.: Ocena oddziaływania jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2009.
 4. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D.: Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 5. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D.: Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 6. Dubel K.: Edukacja środowiskowa jednym z czynników warunkujących rozwój zrównoważony, (w:) K. Dubel (red.), Przyroda i człowiek: edukacja ekologiczna wobec współczesności i wyzwań przyszłości, Opolskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Pokrzywna 1995.
 7. Dział Technologiczny i Ochrony Środowiska Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o., Łódź 2017.
 8. Dziekoński S.: Znaczenie katechezy w edukacji ekologicznej, „Pedagogia Christiana” 2011, nr 2.
 9. Gębarowski A.: Nowoczesne formy promocji, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.
 10. Kaliński M.: Edukacja ekologiczna formą przystosowania obronnego, ,,Edukacja i Dialog” 1995, nr 6.
 11. Manteuffel-Szoege H.: Zarys problemów ekonomiki środowiska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
 12. McCarthy E.J., Perreault W.D. Jr: Basic Marketing. A Global-Managerial Approach, IRWIN, Illinois 1993.
 13. Olaczek R.: Słownik szkolny. Ochrona przyrody i środowiska, WSiP, Warszawa 1999.
 14. A. Pawłowski: Rozwój zrównoważony, idea, filozofia, praktyka, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, vol. 51, Lublin 2008, s. 381.
 15. Raport z komunikacji wydarzenia z dnia 11.08.2016r., 3PR Consulting, Łódź 2016.
 16. Raport z komunikacji wydarzenia z dnia 15.09.2016r., 3PR Consulting, Łódź 2016.
 17. Raport z komunikacji wydarzenia z dnia 25.10.2016r., 3PR Consulting, Łódź 2016.
 18. Strategia działań Public Relations na rok 2017 w GOŚ Łódź sp. z o.o.
 19. Tuszyńska L., Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2006.
 20. www.gos.lodz.pl, 01.10.2019.