Carsharing jako forma logistyki współdzielenia w mieście

Konrad Michalski1, Paulina Bednarz2, Joanna Popiel3
1, 2, 3 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Michalski, Konrad; ORCID: 0000-0001-6997-352X (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Bednarz, Paulina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Popiel, Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Carsharing jako forma logistyki współdzielenia w mieście
Carsharing as a form of sharing logistic in city
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019, vol., nr 12, s. 65-75

Słowa kluczowe

miasto gospodarka współdzielenia logistyka społeczna logistyka miasta carsharing

Key words

city sharing economy social logistics city logistics carsharing

Streszczenie

Głównym celem artykułu było przedstawienie carsharingu jako jednej z najbardziej popularnych form współdzielenia zasobów, w szerszym kontekście zmian zachodzących w otoczeniu współczesnego człowieka. Zmiany potrzeb dzisiejszego konsumenta i preferencji ich realizacji są obecne w dyskursie naukowym dotyczącym gospodarki współdzielenia (sharing economy), a także nowego nurtu badań: logistyki społecznej, w tym logistyki miasta. Artykuł ma charakter przeglądowy i opisowy. Posłużono się analizą literatury naukowej, publicystycznej i raportów. Wspomagające, dla przedstawionych spostrzeżeń, badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród użytkowników systemu carsharing w Warszawie, a jego wyniki zaprezentowano w formie opisowej i tabelarycznej.

Abstract

The main goal of this article was to present carsharing as one of the most popular forms of sharing resources in the broader context of changes taking place in the environment of contemporary humans. Changes in the needs of today`s consumers and preferences of their implementation are present in the scientific discourse on the sharing economy, as well as a new trend of research: social logistics, including city logistics. The article is of a review and descriptive nature. The synthesis of scientific and journalistic literature and reports was adopted. Supporting the presented observations, the survey was conducted among the users of the carsharing system in Warsaw, and its results were presented in a descriptive and tabular form.

Cytowania

 1. Benevolo C., Dameri R.P., D’Auria B.: Smart Mobility in Smart City. Action taxonomy, ICT intensity and public benefits, (w:) Empowering Organizations: Enabling Platforms and Artefacts, T. Torre, A.M. Braccini, R. Spinelli (red.), Springer, Heidelberg 2016.
 2. Car sharing in Europe: a multidimensional classification and inventory. Deliverable D2.1, the Horizon 2020 programme, STARS 2018, http://stars-h2020.eu/wp-content/uploads/2019/06/STARSD2.1.pdf (dostęp: 20.12.2019).
 3. Hendel M.: Współdzielenie w gospodarce. Syntetyczne ujęcie zjawiska, „Studia Ekonomiczne” nr 3-4, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2018.
 4. Interreg Europe: Krajowe oraz lokalne uwarunkowania i bariery dla rozwoju systemów transportu elastycznego, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2017.
 5. Kamińska M.: Gospodarka współdzielenia w Polsce – rezygnacja z posiadania na rzecz konsumpcji opartej na dostępie, „Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka” 2017, nr 3.
 6. Kauf S., Ekonomia współdzielenia (sharing economy) jako narzędzie kreowania smart city, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie” 2018, Zeszyt 120.
 7. Kiba-Janiak M.: Logistyka w strategiach rozwoju miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018.
 8. Kraszewski D., Grzesińska D.: Jesteś tym, czym oddychasz. Kompendium wiedzy na temat niskiej emisji, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, Warszawa 2016.
 9. Kubera M.: Geneza i rozwój carsharingu w Polsce, „Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej” 2018, nr 31.
 10. Leszczyńska M., Łopaciński K.: Paradygmat prosumenta w kontekście wyzwań współczesnego rynku. „Zarządzanie i Finanse” 2017, nr 2, cz. 1.
 11. Pieregud J.: Smart mobility – kierunki i wyzwania rozwoju, „Logistyka” 2019, nr 5.
 12. Pietrewicz J.W., Sobiecki R.: Przedsiębiorczość sharing economy, (w): Sharing economy. Red. naukowa M. Poniatowska-Jaksh, R. Sobiecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 13. PwC Polska: (Współ)dziel i rządź! Twój nowy model biznesowy jeszcze nie istnieje, PwC Polska 2016, s. 5,
 14. https://www.pwc.pl/pl/pdf/ekonomia-wspoldzielenia-1-raport-pwc.pdf (dostęp: 12.12.2019).
 15. Współdzielona mobilność w Polsce, Raport Mobilne Miasto – Smartride pl., lipiec 2019, http://mobilne-miasto.org/wp-content/uploads/2019/12/Raport_Shared_Mobility_2019_PL_maly.pdf (dostęp: 20.12.2019).
 16. Rudawska I.: Ekonomia dzielenia się, czyli konsumpcja współdzielona i inne formy alternatywnego dostępu do dóbr, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 254.
 17. Skorupska A.: Car-sharing to krok w stronę elektromobilności, PISM, Warszawa 2018, https://www.pism.pl/publikacje/Car_sharing___krok_w_stron__elektromobilno_ci (dostęp: 12.12.2019).
 18. Stankiewicz J., Michalski K: Rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów transportowych w wybranych miastach w Polsce, „Ekonomika i Organizacja Logistyki. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie” 2018, nr 3.
 19. Szołtysek J.: Ekonomia współdzielenia a logistyka – rozważania o związkach. „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2016, nr 11.
 20. Szołtysek J.: Współdzielenie w logistyce miasta, „Logistyka” 2019, nr 4.
 21. 1015678/ZNUEK.2017.0966.06.06
 22. The State of European Car-Sharing. Final Report D 2.4 Work Package 2, Bundesverband CarSharing e.
 23. V. Willi Loose 2017, https://www.eltis.org/sites/default/files/trainingmaterials/the_state_of_carsharing_europe.pdf (dostęp: 12.03.2019).
 24. Zgiep Ł.: Sharing economy jako ekonomia przyszłości, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2014, nr 4.
 25. Ziobrowska J.: Sharing economy jako nowy trend konsumencki, (w): Własność w prawie i gospodarce. Red. naukowa U. Kalina-Prasznic, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.
 26. https://4mobility.pl/ (dostęp: 28.03.2019).
 27. https://medium.com/@abarba/frost-sullivans-future-of-carsharing-market-to-2025-infographic-73761fda30 (dostęp: 12.12.2019).
 28. https://panekcs.pl/aktualnosci/nauczeni-doswiadczeniem-historia-carsharingu,
 29. https://www.traficar.pl/ (dostęp: 28.03.2019).
 30. https://www.gminsights.com/pressrelease/carsharing-market (dostęp: 12.12.2019).
 31. https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/witkar-czyli-pierwszy-anarchistyczny-carsharing-rodem-z-holandii-53256.html (dostęp: 28.03.2019).
 32. https://wysokienapiecie.pl/20641-panek-podnosi-ceny-wynajmu-aut-na-minuty-ale-jest-cos-na-otarcie-lez/ (dostęp: 20.12.2019).