Aktywność zawodowa kobiet mieszkających na obszarach wiejskich

Wioletta Olejniczak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Olejniczak, Wioletta; ORCID: 0000-0001-5184-6776 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Aktywność zawodowa kobiet mieszkających na obszarach wiejskich
Professional activity of women, who living in rural areas
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019, vol., nr 12, s. 77-84

Słowa kluczowe

kobieta wiejska praca aktywizacja zawodowa obszary wiejskie

Key words

rural women work professional activation rural areas

Streszczenie

Celem niniejszej pracy było ukazanie sytuacji zawodowej kobiet z obszarów wiejskich na rynku pracy. Autorka przedstawiła wyniki badań dotyczące ich obowiązków oraz pracy zawodowej. Największą liczbę wśród pracujących zawodowo stanowiły kobiety, które od urodzenia zamieszkują obszary wiejskie, a głównym impulsem do podjęcia pracy były powody finansowe. Z przeprowadzonych badań wynika, iż mimo braku satysfakcji z wykonywanej pracy w dziedzinach pozarolniczych, nie zdecydowałyby się na jej zmianę.

Abstract

The purpose of women who living in rural areas work was to present what their professional situation really looks like. The author presents information about their duties and professional work. The financial reason was the main impulse to work of women who living in rural areas. The research showed the problem that despite the lack of satisfaction with their work in non-agricultural fields, they would not decide to change it.

Cytowania

 1. Baran J.: Regionalne zróżnicowanie efektywności rolnictwa w Polsce, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, 2014, t. 101, z. 2, s. 20.
 2. Cramon-Taubadel S., Nivyerski O.: Twenty years of research on transition in agricultural economics journals, “European Review of Agricultural Economics”, 2012, vol. 39, t. 2, s. 335-359.
 3. Foster A.D., Rosenzweig M.R.: Economic Development and the Decline of Agricultural Employment, Handbook of Development Economics 2008, s. 3053.
 4. Fuszara M.: Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci?, Instytut Spraw Publicznych 2002.
 5. FOCUS GROUP – CRSG: Raport z badania „Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania”. Szczecin, Konsorcjum Badawcze FOCUS GROUP 2012, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o.
 6. Gawrońska-Nowak B., Jura J., Zarzycka A.: Bariery napotykane przez kobiety wiejskie i z małych miejscowości w korzystaniu z przysługujących im praw, Raport z badania przeprowadzonego przez Centrum Analiz Społeczno- Ekonomicznych CASE 2003, s. 27.
 7. Kłodziński M.: Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, IRWiR PAN 1999, s. 16-23.
 8. Krzyszkowski J. (red.): Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament do spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Warszawa 2008, s. 27-30.
 9. Kukulak-Dolata I., Sobocka-Szczapa H., Praca na własny rachunek w Polsce – wyniki badań jakościowych, (w:) Praca na własny rachunek – determinanty i implikacje, Kryńska E. (red.), IPiSS, Warszawa 2007, ss. 110-113.
 10. Pięcek B., Portret zbiorowy wiejskich przedsiębiorców, (w:) Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie – społeczność lokalna – edukacja, Szafraniec K. (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2006, ss. 227.
 11. Sawicka J.: Koła gospodyń wiejskich jako społeczno-zawodowa organizacja kobiet, „Wieś i Rolnictwo” 1996, nr 2 (91), s. 79.
 12. Sawicka J. (red.): Sytuacja kobiet wiejskich na rynku pracy, tom I-II, „Wieś Jutra”, Warszawa 2008.
 13. Strykowska M.: Kobiety wiejskie w okresie przemian, 1999, www.oska.org.pl (dostęp: 20.11.2018).
 14. Ziółkowska J.: Makroekonomia oraz efektywności inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 2005, s. 43-45.
 15. www.stat.gov.pl (dostęp: 20.12.2019).