Edukacyjne i rekreacyjne funkcje leśnych ogrodówbotanicznych

Joanna Pietrzak-Zawadka1, Jan Zawadka2
1 Instytut Nauk Leśnych, Politechnika Białostocka, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pietrzak-Zawadka, Joanna; ORCID: 0000-0002-2952-4102 (Instytut Nauk Leśnych, Politechnika Białostocka)
Zawadka, Jan; ORCID: 0000-0003-1979-0607 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Edukacyjne i rekreacyjne funkcje leśnych ogrodówbotanicznych
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020, vol., nr 13, s. 127-137

Słowa kluczowe

leśny ogród botaniczny ochrona różnorodności biologicznej Lasy Państwowe rekreacja

Streszczenie

Na przestrzeni wieków ogrody botaniczne pełniły wiele różnorodnych funkcji,z których najważniejszą było gromadzenie i udostępnianie zainteresowanym rozmaitych kolekcjiroślin. Początkowo kolekcje takie obejmowały głównie rośliny lecznicze służące edukacjiprzyszłych lekarzy czy farmaceutów. Z czasem jednostki te realizowały funkcje edukacyjne, rekreacyjne,a nierzadko kulturalne. Nadzór nad obiektami pełnią różne jednostki państwoweczy prywatne. W artykule przybliżono funkcje ogrodów botanicznych administrowanych przezPaństwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP) ze szczególnym uwzględnieniemich roli edukacyjnej i rekreacyjnej.

Cytowania

 1. Avery Jr G.S.: Botanic gardens – what role today? An „operation bootstraps” opportunity for botanists, American Journal of Botany 1957, nr 44(3), s. 268–71.
 2. Borsch T., Lohne C.: Botanic gardens for the future: integrating research, conservation, environmental education and public recreation, Ethiopian Journal of Biological Science 2014, nr 13, s. 115–133.
 3. Czerepaniak-Walczak M.: Pedagogika czasu wolnego: Schole w szkole i poza szkołą, [w:] Rekreacja i czas wolny, R. Winiarski (red.),Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011.
 4. Flanagan C.: The history and significance of public gardens, [w:] Public Garden Management: A Complete Guide to the Planning and Administration of Botanical Gardens and Arboreta, D.A. Rakow, S.A. Lee (red.), John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2011, s. 15–29.
 5. Grzonkowska J.: Ogrody botaniczne jako naukowo opracowane kolekcje muzealne, Muzealnictwo 2014, nr 55, s. 180–189.
 6. Mynarski W.: Czynniki i prognozowane kierunki rozwoju rekreacji fizycznej, [w:] Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki, W. Mynarski (red.), AWF w Katowicach, Katowice 2008, s. 11–31.
 7. Powledge F.: The evolving role of botanical gardens, BioScience 2011, nr 61(10), s. 743.
 8. Teoria i metodyka rekreacji – zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, Poznań 2001.
 9. Truszkowska-Wojtkowiak M.: Fenomen czasu wolnego, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012.
 10. Tumiłowicz J.: Uwagi o zakładaniu i prowadzeniu arboretów w Polsce, Rocznik Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego 2010, nr 58, s. 55–60.
 11. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880).
 12. Wolańska T.: Leksykon. Sport dla wszystkich – rekreacja ruchowa, AWF w Warszawie, Warszawa 1997, s. 59.
 13. www.bgci.org/ (dostęp: 28.04.2020).
 14. www.kudypy.olsztyn.lasy.gov.pl/ (dostęp: 17.04.2020).
 15. www.lasy.gov.pl (dostęp: 17.04.2020).
 16. www.lbg.lasy.gov.pl/ (dostęp: 17.04.2020).
 17. www.robia.pl (dostęp: 17.04.2020).