Uwarunkowania dostosowania usług transportu publicznegodo potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Agnieszka Bitkowska1, Krzysztof Łabędzki2
1, 2 Politechnika Warszawska
Bitkowska, Agnieszka (Politechnika Warszawska)
Łabędzki, Krzysztof (Politechnika Warszawska)
Uwarunkowania dostosowania usług transportu publicznegodo potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020, vol., nr 13, s. 29-41

Słowa kluczowe

osoby z niepełnosprawnościami usługi transportowe transport publiczny

Streszczenie

Współczesne przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu publicznego na rzeczmiasta, podejmują działania mające na celu dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań pasażerów.Organizacje reagują na przeobrażenia poprzez wiele działań służących przede wszystkim zapewnieniujak najwyższej jakości usług przewozowych w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami.Celem artykułu jest zaprezentowanie dostosowania infrastruktury w transporcie publicznymdo potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zaprezentowanie wyników przeprowadzonychbadań ankietowych dotyczących i ich korzystania w transporcie publicznym.

Cytowania

 1. Gierszewska G. (red.): Zarządzanie w przedsiębiorstwie N.0. Droga do przyszłości , Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2020.
 2. Gierszewska G.: Zarzadzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie N.0, [w:] Zarządzanie w przedsiębiorstwie N.0. Droga do przyszłości, G. Gierszewska (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2020.
 3. GUS: Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2010 r. Stan w dniu 31.12, Warszawa 2011, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stani-struktura-w-przekroju-terytorialnym-2010-r-,6,9.html (dostęp 29.05.2020).
 4. http://www.metrobits.org/ (dostęp: 15.05.2020).
 5. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=page&id=78 (dostęp: 29.05.2020).
 6. https://www.pkp.pl/pl/grupa-pkp/spolki-grupy (dostęp: 03.05.2020).
 7. Jaska E., Werenowska A.: Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017.
 8. Metro Warszawskie: Raport roczny spółki Metro Warszawskie 2017, Warszawa 2017.
 9. Metro Warszawskie: Raport roczny spółki Metro Warszawskie 2018, Warszawa 2018.
 10. ONZ: Convention on the Rights of Persons with Disabilities, nr 61/06, Nowy Jork 2006, http://www.uni c.
 11. un.org.pl/dokumenty/Konwencja_Praw_Osob_Niepelnosprawnychpdf. (dostęp: 17.05.2020).
 12. Paliszkiewicz J.: The future of knowledge management. In Proceedings of the IFLA, Satellite Meeting – Knowledge management Section, Wrocław 2017.
 13. Projekt Strategii 1.10 do konsultacji publicznych, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,1025, ogloszenie-o-konsultacjach-publicznych-projektu-uchwaly-rady-ministrow-w-sprawie-przyjecia-dokumentu-strategia-na-rzecz-osob-z-niepelnosprawnosciami-2020-2030 (dostęp: 29.05.2020r.).
 14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie, (Dz.U. 2011, nr 144, poz. 8596 z późn. zm.).
 15. Rybarczyk R.: Niewidzialne Metro, Życie Warszawy, http://www.zw.com.pl/artykul/288888.html (dostęp: 02.05.2020).
 16. Skierniewska M., Skroban K.: Dostępność oprogramowania użytkowego dla osób niepełnosprawnych i starszych w świetle standardów WCAG, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 2018, nr 50, s. 141–152.
 17. Uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P. 1997 nr 50 poz. 475).
 18. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. 2002, nr 41, poz. 361 z późn. zm.).
 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, rozdz. 2 art. 3, (Dz.U. 1997, nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
 21. Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010–2020, Załącznik do uchwały nr LXXXIX/2644/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r., http://politykaspoleczna.
 22. um.warszawa.pl/ sites/politykaspoleczna. um.warszawa.pl/files/artykuly/zalaczniki/uch_2644_zal1.pdf (dostęp: 29.05.2020).
 23. World Metro Database, http://www.metrobits.org/ (dostęp: 15.05.2020).
 24. Woźniak Z.: Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej, Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2008.