Uwarunkowania infrastrukturalne rozwoju fanoturystykina przykładzie obszaru województwa dolnośląskiego

Joanna Krupa
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Krupa, Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Uwarunkowania infrastrukturalne rozwoju fanoturystykina przykładzie obszaru województwa dolnośląskiego
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020, vol., nr 13, s. 67-77

Słowa kluczowe

rozwój fanoturystyka wydarzenia sportowe województwo dolnośląskie

Streszczenie

Niniejsze opracowanie dotyczy problematyki uwarunkowań infrastrukturalnychrozwoju fanoturystyki na obszarze województwa dolnośląskiego w odniesieniu do wydarzeńsportowych. Aktywność turystyczna połączona z zainteresowaniem sportem nabiera corazwiększego znaczenia na całym świecie. Partycypowanie w wielkich wydarzeniach staje sięcoraz popularniejsze wśród zarówno młodych, jak i starszych biernych turystów sportowych.Zainteresowanie takim rodzajem aktywności turystycznej ma na celu przeżywanie ekstremalnychdoznań, a wszechobecne popularyzowanie zdrowego oraz sportowego stylu życia stajesię podstawą do codziennej egzystencji. W tym przypadku zostanie dokonany pewien rekonesansluki badawczej poznawczej oraz empirycznej w zakresie postrzegania uwarunkowań infrastrukturalnychdla rozwoju fanoturystyki w perspektywie obszaru Dolnego Śląska. Dokonanokwerendy literatury i analizy danych wtórnych, przede wszystkim na podstawie Banku DanychLokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Została wykorzystana metoda analizy statystycznej.Celem badań była identyfikacja i charakterystyka uwarunkowań infrastrukturalnych rozwojufanoturystyki w województwie dolnośląskim w odniesieniu do wydarzeń sportowych.Zaprezentowano obraz tego zjawiska na podstawie wyliczonych wskaźników funkcji turystyczneji funkcji fanoturystycznej.

Cytowania

 1. Bank Danych Lokalnych, GUS: Kultura i sztuka, organizacja imprez masowych, Imprezy artystyczno--rozrywkowe, interdyscyplinarne i sportowe.
 2. Brumm K.: Fanoturystyka. Kibice sportowi w pozytywnym świetle, K&AK.M.A. Karasiak, Poznań 2012.
 3. Geraghty L., Passing through: popular media tourism, pilgrimage and narratives of being a fan, [w:] The Routledge Handbook of Popular Culture and Tourism, C. Lundberg, V. Ziakas (red.), Taylor & Francis Group, Nowy Jork 2018.
 4. Gibson H., Sport tourism: a critical analysis of research, Sport Management Review 1998, nr 1(1), s. 45–76.
 5. Hendel M.: Przydatność wskaźników funkcji turystycznej w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie Gminy Ustroń, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 2016, z. 87, s. 157–170.
 6. Kowalczyk A.: Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. Kurek W., Mika M.: Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [w:] Turystyka W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 8. Kurek W. (red.): Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Malchrowicz-Mośko E., Pozytywne oraz negatywne implikacje turystyki olimpijskiej, Turystyka Kulturowa 2015, nr 8, s. 57–74 .
 10. Matczak A.: Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi. Zakład Geografii Miast i Turyzmu, UŁ, Łódź 1982 (maszynopis niepublikowany).
 11. Mikos von Rohrscheid A., Turystyka Kulturowa – wokół definicji, Turystyka Kulturowa 2008, nr 1, s. 4–21.
 12. Ministerstwo Sportu i Turystyki: Duże hale sportowo-widowiskowe w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej, Warszawa 2016.
 13. Mokras-Grabowska J., Turystyka sportowa – dyskusja terminologiczna, Turyzm 2016, nr 26(1), s. 13–19.
 14. Standeven J., DeKnop P.: Sport tourism, Human Kinetics, Champaign 1999.
 15. Stasiak A., Włodarczyk B., Czy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji turystyki za: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2015, s. 39–52.
 16. Tomik R.: Turystyka sportowa – czym jest i kto jest jej uczestnikiem?, „Bibliotheca Nostra” Śląski Kwartalnik Naukowy 2013, nr 1(1), s. 140–143.
 17. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych: Rocznik statystyczny Województwa dolnośląskiego, Wrocław 2018.
 18. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 504).
 19. Ustawa z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361).
 20. Warszyńska J., Funkcja turystyczna Karpat Polskich, Folia Geographica, Series Geographica – Oeconomica 1985, nr 18, s. 79–104.
 21. Williams R., Fan Tourism and Pilgrimage, [w:] The Routledge Companion to Media Fandom, A.M. Click, S. Scott (red.), Routledge, Nowy Jork 2017.