Uwarunkowania infrastrukturalne rozwoju fanoturystyki na przykładzie obszaru województwa dolnośląskiego

Joanna Krupa
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Krupa, Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Uwarunkowania infrastrukturalne rozwoju fanoturystyki na przykładzie obszaru województwa dolnośląskiego
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020, vol., nr 13, s. 67-77

Słowa kluczowe

rozwój fanoturystyka wydarzenia sportowe województwo dolnośląskie

Streszczenie

Niniejsze opracowanie dotyczy problematyki uwarunkowań infrastrukturalnych rozwoju fanoturystyki na obszarze województwa dolnośląskiego w odniesieniu do wydarzeń sportowych. Aktywność turystyczna połączona z zainteresowaniem sportem nabiera coraz większego znaczenia na całym świecie. Partycypowanie w wielkich wydarzeniach staje się coraz popularniejsze wśród zarówno młodych, jak i starszych biernych turystów sportowych. Zainteresowanie takim rodzajem aktywności turystycznej ma na celu przeżywanie ekstremalnych doznań, a wszechobecne popularyzowanie zdrowego oraz sportowego stylu życia staje się podstawą do codziennej egzystencji. W tym przypadku zostanie dokonany pewien rekonesans luki badawczej poznawczej oraz empirycznej w zakresie postrzegania uwarunkowań infrastrukturalnych dla rozwoju fanoturystyki w perspektywie obszaru Dolnego Śląska. Dokonano kwerendy literatury i analizy danych wtórnych, przede wszystkim na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Została wykorzystana metoda analizy statystycznej. Celem badań była identyfikacja i charakterystyka uwarunkowań infrastrukturalnych rozwoju fanoturystyki w województwie dolnośląskim w odniesieniu do wydarzeń sportowych. Zaprezentowano obraz tego zjawiska na podstawie wyliczonych wskaźników funkcji turystycznej i funkcji fanoturystycznej.

Cytowania

 1. Bank Danych Lokalnych, GUS: Kultura i sztuka, organizacja imprez masowych, Imprezy artystyczno--rozrywkowe, interdyscyplinarne i sportowe.
 2. Brumm K.: Fanoturystyka. Kibice sportowi w pozytywnym świetle, K&AK.M.A. Karasiak, Poznań 2012.
 3. Geraghty L., Passing through: popular media tourism, pilgrimage and narratives of being a fan, [w:] The Routledge Handbook of Popular Culture and Tourism, C. Lundberg, V. Ziakas (red.), Taylor & Francis Group, Nowy Jork 2018.
 4. Gibson H., Sport tourism: a critical analysis of research, Sport Management Review 1998, nr 1(1), s. 45–76.
 5. Hendel M.: Przydatność wskaźników funkcji turystycznej w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie Gminy Ustroń, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie 2016, z. 87, s. 157–170.
 6. Kowalczyk A.: Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. Kurek W., Mika M.: Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [w:] Turystyka W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 8. Kurek W. (red.): Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Malchrowicz-Mośko E., Pozytywne oraz negatywne implikacje turystyki olimpijskiej, Turystyka Kulturowa 2015, nr 8, s. 57–74 .
 10. Matczak A.: Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi. Zakład Geografii Miast i Turyzmu, UŁ, Łódź 1982 (maszynopis niepublikowany).
 11. Mikos von Rohrscheid A., Turystyka Kulturowa – wokół definicji, Turystyka Kulturowa 2008, nr 1, s. 4–21.
 12. Ministerstwo Sportu i Turystyki: Duże hale sportowo-widowiskowe w Polsce. Inwentaryzacja bazy sportowej, Warszawa 2016.
 13. Mokras-Grabowska J., Turystyka sportowa – dyskusja terminologiczna, Turyzm 2016, nr 26(1), s. 13–19.
 14. Standeven J., DeKnop P.: Sport tourism, Human Kinetics, Champaign 1999.
 15. Stasiak A., Włodarczyk B., Czy turystyka może nie być aktywna? O potrzebie podziałów i klasyfikacji turystyki za: A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2015, s. 39–52.
 16. Tomik R.: Turystyka sportowa – czym jest i kto jest jej uczestnikiem?, „Bibliotheca Nostra” Śląski Kwartalnik Naukowy 2013, nr 1(1), s. 140–143.
 17. Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych: Rocznik statystyczny Województwa dolnośląskiego, Wrocław 2018.
 18. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z 20 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 504).
 19. Ustawa z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361).
 20. Warszyńska J., Funkcja turystyczna Karpat Polskich, Folia Geographica, Series Geographica – Oeconomica 1985, nr 18, s. 79–104.
 21. Williams R., Fan Tourism and Pilgrimage, [w:] The Routledge Companion to Media Fandom, A.M. Click, S. Scott (red.), Routledge, Nowy Jork 2017.