Innowacyjność wobec wyzwań współczesności

Bartłomiej Trajer1, Marzena Trajer2
1 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Trajer, Bartłomiej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Trajer, Marzena; ORCID: 0000-0003-0269-4758 (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa)
Innowacyjność wobec wyzwań współczesności
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020, vol., nr 14, s. 145-159

Słowa kluczowe

innowacje Roczny Indeks Innowacji Bloomberga sumaryczny wskaźnikinnowacyjności (SII)

Streszczenie

W pracy przybliżono pojęcia innowacji i innowacyjności, przedstawiono indeksinnowacyjności krajów według rankingu Bloomberg Innovation Index 2020, wskazano najbardziejinnowacyjne światowe firmy oraz przedstawiono innowacyjność Polski na tle Unii Europejskiejna podstawie sumarycznego wskaźnika innowacji (Summary Innovation Index – SII).

Cytowania

 1. Dworak E., Gorzelak M.M.: Innowacyjność polskiej gospodarki według rankingów międzynarodowych, Stdia Prawno-Ekonomiczne 2017, t. CIV, s. 256–257.
 2. Europejskie Partnerstwo Innowacji, Możliwości dla innowacji w rolnictwie ekologicznym i agroekologii, Bruksela 2014, https://www.ifoam-eu.org/sites/default/files/page/.../tpo_eip_dossier_pl_201404.pdf (dostęp: 29.05.2020).
 3. GUS: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016–2018, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, Szczecin 2019.
 4. http://ec.europa.eu/agriculture/research-innovation/eip-agriculture_pl (dostęp: 29.05.2020).
 5. https://www.bcg.com/pl-pl/publications/2019/most-innovative-companies-innovation.aspx (dostęp: 11.06.2020).
 6. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-asmost-innovative-nation (dostęp: 14.06.2020).
 7. Innowacje i Transfer Technologii słownik pojęć. Praca zbiorowa pod redakcją: K. B. Matusiak, Warszawa 2008.
 8. Klerkx L., Mierlo B. van, Leeuwis C., Evolution of systems approaches to agricultural innovation: concept, analysis and interventions, [w:] Farming systems research into the 21st century: The new dynamic, I. Darnhofer, D. Gibbon, B. Dedieu (red.), Springer, Dordrecht 2012.
 9. Kotler Ph.: Marketing, Analiza, Planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 10. Krzyżanowska K.: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania innowacji w zespołowym działaniu w rolnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.
 11. Matusiak K.B. (red.): Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Wydanie I, Warszawa 2005.
 12. OECD, Eurostat: Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris – Luxembourg 2018.
 13. OECD, Eurostat: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Wydanie trzecie w polskiej wersji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008.
 14. Pomykalski A.: Zarządzanie procesem innowacji, [w:] Podejście procesowe w zarządzaniu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, t. 1.
 15. PwC: Raport Kierunek innowacje! Polskie firmy na ścieżce rozwoju, Warszawa 2017, https://www.pwc.pl/pl/pdf/publikacje/kierunek-innowacje-raport-pwc.pdf (dostęp: 01.06.2020).
 16. Raporty: European Innovation Scoreboard. Methodology report, European Commision 2016–2019, (dostęp: 11.06.2020).
 17. Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 18. Simonetti R., Archibugi D., Ewangelista R.: Product and process innovations: how they defined? How are they quantified, Scientometrics 1995, nr 32(1), s. 77–89.
 19. Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2000.
 20. Trajer B., Trajer M.: Wsparcie innowacji w sektorze rolnym, Turystyka i Rozwój Regionalny 2018, nr 10, s. 97–108.
 21. Wasilewska A., Wasilewski M.: Stan, kierunki i efektywność innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.