Działania proekologiczne jako obszar społecznejodpowiedzialności przedsiębiorstw gastronomicznych

Agnieszka Bobola
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bobola, Agnieszka; ORCID: 0000-0002-7441-6055 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Działania proekologiczne jako obszar społecznejodpowiedzialności przedsiębiorstw gastronomicznych
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020, vol., nr 14, s. 41-54

Słowa kluczowe

działania proekologiczne społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw(CSR) przedsiębiorstwa gastronomiczne

Streszczenie

Koncepcja społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa coraz częściej docenianajest przez przedsiębiorców, także tych działających na polskim rynku usług gastronomicznych,którzy poszukują pozamaterialnych czynników przewag konkurencyjnych. Wśród zagadnień CSRpodejmowanych przez przedsiębiorstwa znajdują się m.in. działania obejmujące swym zakresemśrodowisko naturalne, które przedsiębiorcy traktują na równi z innymi interesariuszami. Wobecpowyższego celem przyjętych rozważań stało się ukazanie deklaratywnego i praktycznegopodejścia przedsiębiorców branży gastronomicznej do działań proekologicznych pozwalającychchronić środowisko naturalne. W pracy wykorzystano kwerendę wybranych publikacjinaukowych, analizę i ocenę wyników badań własnych i danych wtórnych oraz wskazano przykładydziałań proekologicznych realizowanych przez przedsiębiorstwa gastronomiczne. Konkluzjapodjętych rozważań wskazuje, że środowisko naturalne jest ważnym obszarem praktyk obecnymw działaniach przedsiębiorców branży gastronomicznej w Polsce, co potwierdzają zarównowyniki badań własnych, jak i branżowe trendy rynkowe.

Cytowania

 1. Barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, CSR w praktyce, 4. edycja, http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2019/07/CCIFP_BAROMETR_CSR-2019.pdf (dostęp: 15.05.2020).
 2. Bowen H.R.: .R. Bowen: Social responsibilities of the businessman, Harper&Row, Nowy Jork 1953.
 3. Carroll A.B., Buchholtz A.K.: Business & Society. Ethics and Stakeholder Management (5th ed), Thomson South Western, Cincinnati 2003.
 4. Carroll A.B.: The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders, Business Horizons 1991, nr 34, s. 39–48.
 5. Crane A., Matten D., Spence L.J.: Corporate social responsibility: in a global context, [w:] Corporate social responsibility: readings and cases in a global context, A. Crane, D. Matten, L.J. Spence (red.), Routledge, Londyn 2013.
 6. Davis K., Blomstrom R.L.: Business and its environment. McGraw-Hill, Nowy Jork 1966.
 7. Davis K.: Can Business Afford to Ignore Corporate Social Responsibilities? California Management Review 1960, nr 2, s. 70–76.
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.
 10. Grzegorzewska-Ramocka E.: Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w marketingu strategicznym, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2005.
 11. http://www.biznesodpowiedzialny.pl/index.php/baza-wiedzy/standardy-i-wtyczyne/1-artykuy/16-iso-26000 (dostęp: 03.09.2012).
 12. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start (dostęp: 20.05.2020).
 13. https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/?trd%5B%5D=2917&ppp=5 (dostęp: 15.05.2020).
 14. Johnson H.L.: Business in Contemporary Society: Framework and Issues, Wadsworth Pub. Co, Clifornia 1971, http://openlibrary.org/publishers/Wadsworth_Pub._Co (dostęp: 24.04.2020).
 15. Lee M.Y., Fairhurst A., Wesley S.: Corporate Social Responsibility: A Review of the Top 100 US Retailers. Corporate Reputation Review 2009, nr 12(2), s. 140–158.
 16. Levytska G., Wrzesińska-Kowal J.: Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2013, nr 104, s. 171–183.
 17. Mazur-Wierzbicka E.: Wpływ konsumentów na rozwój społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Handel Wewnętrzny 2015, nr 4(357), s. 296–306.
 18. McGuire J.B.: Business and Society, McGraw-Hill, Nowy Jork 1963; K. Davis, R.L. Blomstrom: Business and its environment. McGraw-Hill, Nowy Jork 1966.
 19. Nowelizacja ustawy o rachunkowości z dnia 15 grudnia 2016 zmieniająca Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994, Dz.U. z 2017, poz. 61.
 20. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. Raport z wyników badań, PARP, 2011.
 21. Panapanaan V.M., Linnanen L., Karvonen M.M., Phan V.T.: Roadmapping Corporate Social Responsibility in Finnish Companies, Journal of Business Ethics 2003, nr 44(2/3), s. 133–148.
 22. Rybak M.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, [w:] Etyka w biznesie, M. Borkowska, J.W. Gałkowski (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002.
 23. Sethi S.P.: Dimensions of Corporate Social Performance: An Analytical Framework, California Management Review 1975, nr 1, s. 58–64.
 24. Walczak W.: : Znaczenie niematerialnych zasobów w procesach budowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa, e-mentor 2010, nr 4(36), s. 43–51.
 25. Wiadomości handlowe: Rynek gastronomiczny szybko rośnie. Polacy coraz częściej jadają poza domem, 2020, https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/rynek-gastronomiczny-szybkorosnie-polacy-coraz-cz,59853 (dostęp: 15.05.2020).
 26. Wielewska I.: Determinanty rozwoju ekoinnowacji w przedsiębiorstwach agrobiznesu, Turystyka i Rozwój Regionalny 2019, nr 12, s. 103–113.