Wybrane problemy zarządzania rozwojem górskich obszarówmigracyjnych na przykładzie gmin południowej części Polski

Piotr Cymanow
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Cymanow, Piotr (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Wybrane problemy zarządzania rozwojem górskich obszarówmigracyjnych na przykładzie gmin południowej części Polski
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020, vol., nr 14, s. 69-80

Słowa kluczowe

zarządzanie gminy górskie obszary migracyjne rozwój społeczno-gospodarczy

Streszczenie

W artykule zaprezentowano kluczowe problemy zarządzania rozwojem górskichregionów migracyjnych. Poza ogólną charakterystyką terenów klasyfikowanych jako obszaryo niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) przedstawiono opinie przedstawicielisamorządów lokalnych 45 gmin górskich położonych na obszarze Karpat. Wskazano naelementy mające największy wpływ na potencjalny rozwój obszarów peryferyjnych, przyjednoczesnym określeniu czynników pogarszających funkcjonowanie gmin i komfort życiamieszkańców terenów górskich oraz ograniczających rozwój tych terenów. W dalszej częściartykułu przedstawiono model zagrożeń wynikających z konsekwencji procesów migracyjnychzachodzących na przedmiotowym obszarze z uwzględnieniem czynników ekonomicznych,społecznych i rolno-środowiskowych.

Cytowania

 1. Adamowicz M.: Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju wobec wsi i rolnictwa, Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW 2006, nr 38, s. 11–25.
 2. Baran E.: Uwarunkowania wzrostu konkurencyjności rolnictwa obszarów górskich, Roczniki Nauk Rolniczych 2008, seria G, t. 95, nr 2, s. 83–88.
 3. Bis K.: Obszary problemowe rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem gleb marginalnych, [w:] Obszary problemowe rolnictwa Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionu lubelskiego, R. Jedut (red.), materiały VII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Zakład Geografii Ekonomicznej UMCS, Lublin 1990.
 4. Cymanow P.: Ekonomiczne skutki migracji młodzieży na obszarach wiejskich, Postępy Nauk Rolniczych 2010, nr 556, s. 531–540.
 5. Cymanow P.: Ekonomiczno-społeczne następstwa migracji na obszarach górskich na przykładzie Karpat Polskich, Difin, Warszawa 2018.
 6. Czudec A.: Polityka wobec obszarów górskich – istota i kierunki zmian, [w:] Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego (na przykładzie polskich Karpat), A. Czudec (red.), Wydawnictwo UR, Rzeszów 2010.
 7. Dax T., Hellegers P.: Policies for Less Favoured Areas, [w:] CAP Regimes and the European Contryside, Prospects for Integration between Agricultural Regional and Environmental Policies F. Brouwer, P. Lowe (red.), CAB International, Wallingford 2000.
 8. Falkowski J.: Rolnicze obszary problemowe Polski (przyczyna powstania, diagnoza stanu, kierunki przekształceń), [w:] Obszary problemowe rolnictwa Polski ze szczególnym uwzględnieniem regionu lubelskiego, R. Jedut (red.), Materiały VII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Zakład Geografii Ekonomicznej UMCS, Lublin 1990.
 9. Gorzelak G., Jałowiecki B.: Konkurencyjność regionów, Studia Regionalne i Lokalne, Warszawa 2000, nr 1(1), s. 7–24.
 10. Gorzelak G.: Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej, [w:] Ekspertyzy wykonane na zamówienie MRR na potrzeby Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. 1, Ministerstwo Rozwojóu Regionalnego, Warszawa 2007.
 11. Heffner K.: Kierunki zmian w przestrzeni wiejskiej Polski – wpisywanie się w przestrzeń wsi europejskiej, [w:] Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich: stare problemy i nowe wyzwania, W. Kamińska, K. Heffner (red.), Studia KPZK PAN, t. CLVI, Warszawa 2014.
 12. Kulikowski R.: Obszary problemowe rolnictwa w Polsce, Wybrane zagadnienia obszarów wiejskich, Biuletyn KPZK 1992, nr 158, s. 23–24.
 13. Kutkowska B.: Możliwości kreowania dochodów w gospodarstwach rolniczych położonych w rejonie Sudetów, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu 1996 nr 294, s. 203.
 14. Musiał W.: Demograficzne i społeczne uwarunkowania powstawania wiejskich obszarów problemowych, Acta Scientarum Polonorum, Oeconomia 2009, nr 8(2), s. 93–102.
 15. Musiał W.: Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich, IRWiR--PAN, Warszawa 2008.
 16. Rosner A., Kłodziński M., Wilkin J.: Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spożywczego w Polsce, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 1998.
 17. Satoła Ł.: Instytucje społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich a sprawność wykorzystania funduszy Unii Europejskiej (na przykładzie województwa małopolskiego), Samorząd Terytorialny 2014, nr 5, s. 30–35.
 18. Skawińska E.: Wstęp do badań nad rolniczymi obszarami problemowymi, Seria Rozprawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1993.
 19. Zegar J.: Zegar: Samozaopatrzeniowe gospodarstwa rolne a zrównoważony rozwój rolnictwa, [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, J. Zegar (red.), IRWiR-PAN, Warszawa 2006.