Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstww Polsce

Paweł Dziemdziela1, Krystyna Krzyżanowska2
1, 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Dziemdziela, Paweł; ORCID: 0000-0002-0656-8444 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Krzyżanowska, Krystyna; ORCID: 0000-0002-4160-6661 (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstww Polsce
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020, vol., nr 14, s. 89-100

Słowa kluczowe

innowacje małe i średnie przedsiębiorstwa nakłady

Streszczenie

Celem artykułu było rozpoznanie zakresu działalności innowacyjnej małychi średnich przedsiębiorstw sektora przemysłowego i usługowego w Polsce w latach 2006–2018,a także przedstawienie wielkości i struktury nakładów na tę działalność w różnych kategoriachprzedsiębiorstw. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy porównawczej, dane źródłowepochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego, raportów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczościi literaturę przedmiotu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że we wszystkich okresachbadawczych, tj. w latach 2006–2018 udział przedsiębiorstw innowacyjnych w sektorzeprzemysłowym był większy niż w sektorze usługowym. Zarówno w branży przemysłowej,jak i usługowej najwięcej innowacji wprowadzały przedsiębiorstwa duże, zatrudniające 250osób i więcej, a najmniej małe, w których pracowało od 10 do 49 osób. W latach 2016–2018innowacje (nowe lub znacząco ulepszone produkty, lub procesy biznesowe) wprowadziło1/4 przedsiębiorstw przemysłowych i 1/5 przedsiębiorstw usługowych. Przedsiębiorstwa przemysłowenajwięcej środków finansowych przeznaczały na inwestycje w środki trwałe, w tymm.in. maszyny i urządzenia techniczne, budynki i grunty, a przedsiębiorstwa usługowe na działalnośćbadawczą i rozwojową.

Cytowania

 1. Adamowicz M.: Zachowanie konsumentów w procesach adaptacji innowacji na rynku owoców, [w:] Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu. Rolnictwo, przemysł spożywczy, konsumenci, M. Adamowicz (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008, t. 1.
 2. Brzóska J.: Wdrażanie i dyfuzja innowacji a zmiany modeli biznesu przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych, modele – metody – procesy, R. Borowiecki, J. Kaczmarek (red.) Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
 3. Czerwińska-Lubszczyk A., Michna A.: MSP w warunkach spowolnienia gospodarczego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie 2013, nr 64, s. 21–31.
 4. Danielak W., Mierzwa D., Bartczak K.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. Szanse i zagrożenia rynkowe, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2017.
 5. Drucker P.F.: Innowacje i przedsiębiorczość – praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 6. GUS: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016–2018. Informacje sygnalne, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-itechnika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-polsce-w-latach-2016-2018,14,6.html (dostęp: 18.05.2020).
 7. Janasz W., Kozioł-Nadolna K.: Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
 8. Krzyżanowska K.: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania innowacji w zespołowym działaniu w rolnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.
 9. Matusiak K. B., Mażewska M.: Wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości w świetle ustawy o promocjach zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 10. Piecuch T.: Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 11. Pietrasiński Z.: Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa 1971.
 12. OECD, Eurostat: Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Wydanie trzecie w polskiej wersji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa 2008.
 13. Pomykalski A.: Zarządzanie procesem innowacji. Wybrane kierunki badawcze, [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 14. Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 15. Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., Parzonko A.J.: Doradztwo w zmieniającej się sytuacji społecznoekonomicznej obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014.
 16. Steinerowska-Streb I.: Bariery małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – zmiany spowodowane dekoniunkturą gospodarczą, Przegląd Organizacji 2012, nr 7, s. 18–21.
 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807).
 18. Wilmańska A.: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008–2009, Wydawnictwo PARP, Warszawa 2010.
 19. Wolański R.: Wpływ otoczenia finansowego na konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
 20. Zakrzewski R., Skowrońska A.: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo PARP, Warszawa 2019.