Preferencje mieszkańców Białegostokuw zakresie spędzania czasu wolnego na terenach leśnych

Joanna Pietrzak-Zawadka1, Paulina Malej2
1, 2 Politechnika Białostocka
Pietrzak-Zawadka, Joanna; ORCID: 0000-0002-2952-4102 (Politechnika Białostocka)
Malej, Paulina (Politechnika Białostocka)
Preferencje mieszkańców Białegostokuw zakresie spędzania czasu wolnego na terenach leśnych
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2021, vol., nr 15, s. 93-103

Słowa kluczowe

rola lasu dla społeczeństwa rekreacja na terenach leśnych lasy miejskieBiałegostoku lasy w zasięgu aglomeracji obszary problemowe leśnictwa

Streszczenie

Zarówno na terenie Białegostoku, jak i w jego otoczeniu występują liczneobszary leśne o dużych walorach środowiska przyrodniczego. Dzięki sprzyjającemu położeniuw granicach Puszczy Knyszyńskiej, urozmaiconej rzeźbie i bogatej szacie roślinnej są oneźródłem zaspokojenia potrzeb wypoczynkowych, zdrowotnych i rekreacyjnych mieszkańcówmiasta. W opracowaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniemkwestionariusza ankiety. Dokonano także analiz dotyczących funkcji lasu w zaspokajaniupotrzeb rekreacyjnych mieszkańców na terenach leśnych. Obszary leśne położone w obrębieBiałegostoku stanowią ważne miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców, jak równieżistotny element systemu przyrodniczego Białegostoku o funkcjach rekreacyjnej, dydaktycznej,społecznej, a także prozdrowotnej.