Inwestycje w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa

Anatoliy Chupis, Kirill Kashenko

Chupis, Anatoliy
Kashenko, Kirill
Inwestycje w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju rolnictwa
Investment for sustainable development of the agrarian sector
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2013, vol.1, nr 1, s. 25-33

Słowa kluczowe

inwestycje zrównoważony rozwój rolnictwo atrakcyjność inwestycyjna

Key words

investment sustainable development agriculture investment appeal

Streszczenie

W artykule przedstawiono teoretyczne, metodyczne i praktyczne aspekty inwestowania w przedsiębiorstwach agrobiznesu, w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju sfery agrarnej. Zdefiniowano istotę koncepcji „atrakcyjności inwestycyjnej”. Dokonano analizy zależności między atrakcyjnością inwestycyjną a potencjałem inwestycyjnym jako kategoriami ekonomicznymi, a także zaprezentowano cechy atrakcyjności inwestycyjnej w agrobiznesie oraz mechanizmy inwestycyjne zapewniające zrównoważony rozwój.

Abstract

Theoretical, methodological and practical aspects of the investment trends in the agrarian business to ensure sustainable development of the agrarian sphere have been studied. Essence of the concept ‘investment appeal’ has been justified and the environmental impact on investment appeal of enterprise has been defined. The relationship between investment appeal and investment potential as economic categories, features of investment attraction in the agrarian business, as well as investment mechanisms to ensure sustainable development of the agrarian sector have been analyzed.