Zysk – cel czy kryterium oceny realizacji celu (z uwzględnieniem przedsiębiorstw rolniczych)?

Justyna Franc-Dąbrowska

Franc-Dąbrowska, Justyna; ORCID: 0000-0002-5881-0343
Zysk – cel czy kryterium oceny realizacji celu (z uwzględnieniem przedsiębiorstw rolniczych)?
Profit – a ultimate goal or a measure of other goals in agricultural enterprises?
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2013, vol.1, nr 1, s. 5-14

Słowa kluczowe

zysk przedsiębiorstwa rolnicze wartość przedsiębiorstw

Key words

profit agricultural enterprises enterprises value

Streszczenie

W opracowaniu poddano pod dyskusję kwestię postrzegania kategorii zysku w przedsiębiorstwach rolniczych (a także w szerszej perspektywie). Celem badań było ustalenie, czy zysk należy traktować jako cel sam w sobie, środek do realizacji innych celów, czy też jako sygnał/opinię o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Stwierdzono, że w literaturze nie ma jednoznacznego stanowiska w tym zakresie. Co więcej w ocenie autorki, różne postrzeganie zysku nie stoi ze sobą w sprzeczności i można uznać, że istnieją co najmniej cztery różne poglądy na tę kategorię, które mogą funkcjonować rozdzielnie, ale także mogą się uzupełniać.

Abstract

The paper discusses the perception of profit in agricultural enterprises (and in a broader perspective). The purpose of the research was to determine whether the profits should be treated as a goal in itself, a means to achieve other goals, or as a signal/opinion on the financial situation of the company. It was found that in the literature there is no clear stance on this issue. Moreover, in the author’s opinion, different perceptions of profit is not a contradiction, and it can be concluded that there are at least views on this category, which can be recognized as separate, but they can also complement each other