Korzyści wynikające z wyboru formy ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Daniela Zabielska

Zabielska, Daniela
Korzyści wynikające z wyboru formy ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
The benefits of choice in the form of social and health security of farmers whose run non-agricultural businesses
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2013, vol.1, nr 1, s. 51-63

Słowa kluczowe

ubezpieczenie społeczne i zdrowotne rolnictwo pozarolnicza działalność gospodarcza

Key words

social and health security agriculture non-agricultural activity

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono i porównano różne warianty wyboru formy ubezpieczenia w KRUS i ZUS rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Na przykładzie wybranego rolnika przedsiębiorcy wykazano wymierne korzyści finansowe, jakie może uzyskać ubezpieczony, wybierając właściwy sposób ubezpieczenia. Wybór optymalnego sposobu podlegania ubezpieczeniu jest kwestią indywidualną dla każdego przedsiębiorcy. Zaprezentowano także opinie 50 rolników z województwa podlaskiego na temat doświadczeń związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej. Najczęściej rolnicy przedsiębiorcy wybierali ubezpieczenie w KRUS. Badani producenci rolni często ograniczali skalę prowadzonej przez siebie działalności pozarolniczej, aby nie przekroczyć kwoty granicznej należnego podatku dochodowego, uprawniają- cej do pozostania w ubezpieczeniu rolniczym.

Abstract

The elaboration presents the comparison of different options to choose the form of insurance in the Agricultural Social Insurance Fund (ASIF) or in the Social Insurance Institution (SII) for farmers whose run non-agricultural businesses. The selected farmer entrepreneurs demonstrated financial benefits they can get insured in connection with the selection of the proper way of insurance. The optimal way of being insured is an individual matter for each farmer. The elaboration presents the views of 50 farmers from the Podlasie Province on the experience gained from conducting economic activity. The most of farmers entrepreneurs chose ASIF insurance. The farmers often have limited the scale of their non-agricultural activities, in order no to exceed the threshold amount of income tax payable, empowering you to remain in agricultural insurance.