Ekologiczne i ekonomiczne inwestycje przedsiębiorstw rolniczych

Victoria Borisova, Yuliya Vladyka

Borisova, Victoria
Vladyka, Yuliya
Ekologiczne i ekonomiczne inwestycje przedsiębiorstw rolniczych
Ecological and economic investments of agricultural enterprises
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2013, vol.1, nr 1, s. 77-88

Słowa kluczowe

inwestycje przedsiębiorstwa rolnicze efektywność ekonomiczna atrakcyjność inwestycyjna

Key words

investment agricultural enterprises economic efficiency investment attractiveness

Streszczenie

W artykule przedstawiono teoretyczne, metodyczne i praktyczne aspekty inwestowania przedsiębiorstw rolniczych oraz inwestowania w sektor agrobiznesu, w celu zwiększenia jego efektywności ekonomicznej. Zdefiniowano istotę atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstwa ekologicznego. Określono cechy charakterystyczne zarządzania inwestycjami w przedsiębiorstwie rolniczym. Analizie poddano tendencje w kształtowaniu aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw proekologicznych, a także dokonano klasyfikacji kryteriów oceny społecznej, ekologicznej oraz ekonomicznej efektywności inwestowania w rolnictwie.

Abstract

Theoretical, methodological and practical aspects of ecological and economic investment of agricultural enterprises and investment in the agribusiness sector to increase its economic efficiency have been studied. Essence of investment attractiveness of environmental entrepreneurship has been justified. Peculiarities of investment management of agricultural enterprises have been clarified. The features and trends in investment activities of environmentally oriented businesses have been analyzed, classification of criteria for the assessment of the socio-ecological-economic efficiency of investment in agriculture has been made