Poziom, ewidencja i rozliczanie inwestycji długoterminowych w spółdzielniach mleczarskich

Marzena Ganc

Ganc, Marzena; ORCID: 0000-0002-5267-7940
Poziom, ewidencja i rozliczanie inwestycji długoterminowych w spółdzielniach mleczarskich
Volume, register and valuation of long-term investments in dairy cooperatives
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2013, vol.1, nr 2, s. 29-38

Słowa kluczowe

inwestycje długoterminowe spółdzielnie mleczarskie ewidencja wycena

Key words

long-term investments dairy cooperatives register valuation

Streszczenie

W gospodarce rynkowej, w której funkcjonują spółdzielnie mleczarskie, sprawozdanie finansowe to nie tylko dokument sporządzany na potrzeby rachunkowości, ale także odzwierciedlenie skuteczności i celowości istnienia spółdzielni na rynku. Celem badań jest określenie poziomu inwestycji długoterminowych w spółdzielniach mleczarskich oraz sposobów ich ewidencji i wyceny. Do analiz wybrano w sposób celowy 10 spółdzielni mleczarskich o najwyższym poziomie inwestycji długoterminowych. Określono poziom i strukturę finansowych i niefinansowych inwestycji długoterminowych w badanych spółdzielniach. Najczęściej spółdzielnie mleczarskie posiadają udziały w obcych jednostkach – innych spółdzielniach mleczarskich lub spółkach. Spółdzielnie mleczarskie do wyceny inwestycji długoterminowych stosują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów dotyczącym wyceny finansowych aktywów trwałych.

Abstract

In the market economy, in which dairy cooperatives operate, the financial report is not just a document prepared for accounting purposes but it also reflects the effectiveness and the sense of cooperatives functioning in the market. The analyses are aimed at determining the level of long-term investments in dairy cooperatives and methods of registering and valuating them. 10 dairy cooperatives of the highest level of long-term investments were selected advisably for the analyses. The level and structure of financial and non-financial long-term investments in the analysed dairy cooperatives were determined. Most often the dairy cooperatives hold shares in foreign entities – other dairy cooperatives or companies. Dairy cooperatives apply for the valuation of long-term investments the principles defined in the Accounting Act and in the Ordinance of the Finance Minister related to the valuation of financial fixed assets.