Dynamika obliga kredytowego a efektywność banków spółdzielczych

Rafał Balina, Marta Idasz-Balina, Jolanta Pochopień, Jerzy Różyński

Balina, Rafał; ORCID: 0000-0001-6304-8149
Idasz-Balina, Marta; ORCID: 0000-0002-4129-8259
Pochopień, Jolanta
Różyński, Jerzy
Dynamika obliga kredytowego a efektywność banków spółdzielczych
Growth rate of lending and efficiency of cooperative banks
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2013, vol.1, nr 2, s. 39-46

Słowa kluczowe

obligo kredytowe efektywność banki spółdzielcze rentowność aktywów rentowność funduszy własnych

Key words

loan commitments efficiency cooperative banks return on assets return on equity

Streszczenie

W artykule dokonano oceny zależności między dynamiką obliga kredytowego a efektywnością banków spółdzielczych. Badania przeprowadzono na grupie 150 banków spółdzielczych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że banki spółdzielcze charakteryzujące się najwyższym poziomem dynamiki obliga kredytowego osiągały najwyższy poziom efektywności, wyrażonej jako rentowność aktywów, rentowności funduszy własnych oraz C/I. Natomiast najwyższą efektywność pod względem poziomu marży finansowej uzyskiwały banki o najniższym i średnim poziomie dynamiki obliga kredytowego.

Abstract

The study determined the relationship between the dynamics of lending and the efficiency of cooperative banks. Conducted research on the group 150 banks had showed that cooperative banks characterized by the highest level of lending was characterized by the highest efficiency in terms of return on assets, return of equity and C/I. The highest efficiency in terms of the financial margin had banks from quartiles I and II.