Tendencies of development of investment activity of insurance companies of Poland and Ukraine

Iryna Shulieshova
Sumy National Agrarian University
Shulieshova, Iryna (Sumy National Agrarian University)
Tendencies of development of investment activity of insurance companies of Poland and Ukraine
Trendy inwestycyjne firm ubezpieczeniowych Polski i Ukrainy
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2013, vol.1, nr 2, s. 47-57

Słowa kluczowe

potencjał inwestycyjny rezerwy aktywa ubezpieczyciela

Key words

investment potential reserves assets of insurer

Streszczenie

W artykule scharakteryzowano inwestycje firm ubezpieczeniowych, które są ważnym elementem na rynku ubezpieczeń. Omówiono znaczenie inwestycji firmy ubezpieczeniowej w różnych aspektach. Analiza aktualnego stanu działalności inwestycyjnej firm ubezpieczeniowych ukazała bariery wykorzystania potencjalnych możliwości inwestycyjnych. Przedstawiono stan rynku ubezpieczeń w Polsce, a także zaprezentowano możliwości zastosowania doświadczeń zagranicznych w celu poprawy potencjału inwestycyjnego firm ubezpieczeniowych na Ukrainie.

Abstract

The article considers the investment of insurance companies, which is an important element of the insurance market. Author considers the importance of the investment of the insurance company in various aspects. The current state of the investment activities of insurance companies, revealed the reasons that prevent the use of potential investment opportunities. The state investment insurance market in Poland and the opportunity to use the experience of a foreign country to improve the investment potential of the insurance companies of Ukraine.