Inwestowanie w kapitał ludzki: aspekt rachunkowości

Vitaliy Pokynchereda, Natalya Pravdyuk

Pokynchereda, Vitaliy
Pravdyuk, Natalya
Inwestowanie w kapitał ludzki: aspekt rachunkowości
Investments in human capital. Accounting aspect
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2013, vol.1, nr 2, s. 71-82

Słowa kluczowe

kapitał ludzki charakter i struktura inwestycji system rachunkowości

Key words

human capital nature and structure of investment accounting system

Streszczenie

Przedstawiono główne podejścia naukowców do wyznaczenia charakteru i struktury inwestycji w kapitał ludzki pracowników przedsiębiorstwa. Analizie poddano współczesną politykę ewidencjonowania inwestycji w kapitał ludzki krajowych przedsiębiorstw. Stwierdzono, że jedną z przyczyn, negatywnie wpływająca na poziom inwestycji w kapitał ludzki, jest obecny system rachunkowości, uniemożliwiający traktowanie kapitału ludzkiego jako przedmiotu inwestycji. Uzasadniono racjonalność odzwierciedlania w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa inwestycji w kapitał ludzki przez integrację podejścia kosztowego i inwestycyjnego. Podkreślono konieczność zmiany zasad aktualnej polityki rachunkowości w zakresie inwestycji w kapitał ludzki, wynikającej z rosnących potrzeb informacyjnych wewnętrznych interesariuszy

Abstract

Basic scientific approaches to determining the nature and structure of investments in human capital of the enterprise employees are considered. Current state of accounting recording of investments in human resources at the domestic enterprises is analyzed. It has been found that one of the reasons that adversely affects the scale of investments in human capital of the enterprise is a current accounting system, which due to its traditionalism does not allow to treat human resources as an object of investments. Economic feasibility of recording in the enterprise accounting system of investments in the human capital through the integration of the cost and investment approaches is proved. The necessity to change existing principles of accounting policy regarding investments in human capital caused by the growing information needs of internal users has been established.