Ekspertyza ekonomiczna biznes planu jako instrumentu kontroli w ramach uzasadnienia realizacji projektu inwestycyjnego

Iryna Volodymyrivna

Volodymyrivna, Iryna
Ekspertyza ekonomiczna biznes planu jako instrumentu kontroli w ramach uzasadnienia realizacji projektu inwestycyjnego
Economic expertise of a business plan as an instrument of control in the financial justification of an investment project
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014, vol.2, nr 1, s. 5-12

Słowa kluczowe

projekt inwestycyjny ocena ryzyka inwestycyjnego efektywność projektów inwestycyjnych

Key words

investment project investment risk assessment efficiency of investment projects

Streszczenie

W niniejszym artykule uzasadniono celowość przeprowadzenia ekspertyzy planu biznesowego, której składnikiem jest ekspertyza projektu inwestycyjnego w celu podjęcia ostatecznej decyzji o jego realizacji. Skupiono uwagę na kwestii oceny realnych inwestycji. Ustalono, że w trakcie przeprowadzenia ekspertyzy ekonomicznej projektu inwestycyjnego należy uwzględnić, że wykorzystanie miary ryzyka stosowanej do oceny inwestycji finansowych ma wiele wad: brak możliwości tworzenia przez przedsiębiorstwo rynkowego portfela inwestycji produkcyjnych; brak możliwości wyróżnienia ryzyka niesystemowego i systemowego; inwestycje produkcyjne nie są aktywami do sprzedaży.

Abstract

The article substantiates the role of economic expertise of a business plan, the integral part of which is the expertise of financial justification of an investment project, for making a final decision on its implementation. Special attention is devoted to the issue of real investment assessment, which remains controversial. The article underlines that in the course of economic expertise of financial justification of an investment project it is important to take into account that application of risk measures, used to evaluate the financial investment, will have a number of disadvantages if applied as a risk measure for real investment: a company’s market portfolio cannot consist of business investment; it is inappropriate to single out unsystematic and systematic risks; business investment are not traded assets.