Mechanizm interwencji państwa na rzecz rozwoju sfery agrarnej gospodarki Ukrainy

Mykola Malik, Lesia Zaburanna

Malik, Mykola
Zaburanna, Lesia
Mechanizm interwencji państwa na rzecz rozwoju sfery agrarnej gospodarki Ukrainy
The state backing mechanism for the development of the agrarian sphere of economy of Ukraine
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014, vol.2, nr 1, s. 59-67

Słowa kluczowe

mechanizmy interwencji państwa rozwój sfery agrarnej finansowanie kredytami

Key words

the state backing mechanism development of agrarian sphere credit support

Streszczenie

Artykuł zawiera analizę bieżącej sytuacji w sektorze rolnictwa, a tak- że odnosi się do zagadnień tworzenia mechanizmów wsparcia państwowego na rzecz rozwoju sfery agrarnej gospodarki Ukrainy, celem poprawy jej kondycji.

Abstract

The article deals with analysis of the current situation in agriculture sector and creation of the basic prerequisites of building the state backing mechanism for the development of the agrarian sphere of economy of Ukraine to improve its performance.