Priorytety wsparcia instytucjonalnego nowoczesnych form działalności w systemie agrarnym Ukrainy

Iryna Mazur, Olena Pimenova

Mazur, Iryna
Pimenova, Olena
Priorytety wsparcia instytucjonalnego nowoczesnych form działalności w systemie agrarnym Ukrainy
Priorities of institutional support of modern forms of economy in a system of agrarian relation of Ukraine
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014, vol.2, nr 1, s. 69-77

Słowa kluczowe

sektor rolny formy gospodarki model społeczno-ekologiczno- -ekonomiczny polityka rolna zrównoważony rozwój kapitał społeczny

Key words

agrarian sector forms of economy socio-ecological-economic model agrarian policy sustainable development social capital

Streszczenie

Międzynarodowe doświadczenie w zakresie wspierania rolnictwa przez państwo zostało poddane analizie. W artykule przedstawiono konieczność opracowania modelu społeczno-ekologiczno-ekonomicznego dla rolnictwa na Ukrainie. W artykule udowodniono konieczność tworzenia modeli społeczno-ekologiczno-ekonomicznych celem rozwoju obszarów wiejskich, zmian w zatrudnieniu w rolnictwie, wydajności pracy itd. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu literatury potwierdzono, iż rozwojowi społeczno-ekologiczno-ekonomicznemu towarzyszą zmiany struktury instytucjonalnej w zakresie regulacji w rolnictwie.

Abstract

International experience of state support of agriculture is analyzed. A necessity of development of socio-ecological-economic model of agriculture in Ukraine is proved. In the papers is proved the necessity of creation and function of social-ecological-economic model of agriculture development, where a social- -ecological-economic development is characterized like economic development of rural territories, rural employment in agriculture, the efficiency of employment etc. Based on the analysis of scientific literature, it’s confirmed that development socio- -ecological-economical forms of economy are accompanied with modification of the institutional structure of regulation of agriculture.