Znaczenie i modyfikacja rachunkowości w systemie zarządzania personelem w sektorze przemysłu rolnego

Irina Kharcheva

Kharcheva, Irina
Znaczenie i modyfikacja rachunkowości w systemie zarządzania personelem w sektorze przemysłu rolnego
The role and modification of accounting in the system of personnel management in the agro-industrial complex
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014, vol.2, nr 1, s. 79-88

Słowa kluczowe

zarządzanie personelem przemysł informacje z systemu rachunkowości

Key words

personnel management system agro-industrial accounting information

Streszczenie

Artykuł opisuje główne kierunki zmian w polityce zarządzania personelem programu państwowego rozwoju rolnictwa na lata 2013–2020. Przedstawiono analizę pojęcia roli personelu organizacji w systemie produkcyjnym, historycznego kontekstu oraz perspektyw rozbudowy instytutu rachunkowości pod wpływem otoczenia instytucjonalnego. W artykule udowodniono konieczność zmian w systemie rachunkowości zarządzania personelem w organizacji oraz sektorze agrobiznesu jako całości.

Abstract

The article describes the main directions of change in personnel management policy implementing the State program of agricultural development for 2013–2020. The concept of the organization’s personnel role in the production system, the historical aspect and the possibility of expanding accounting institute under the influence of institutional environment are analyzed. It also substantiates the necessity of modifications in the accounting system of personnel management in the particular organization and agro-industrial complex as a whole.