Inwestycje w innowacje czynnikiem rozwoju spółdzielni mleczarskich

Marta Galanek

Galanek, Marta
Inwestycje w innowacje czynnikiem rozwoju spółdzielni mleczarskich
Investments in innovations as an important factor in the development of dairy cooperatives
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014, vol.2, nr 2, s. 21-33

Słowa kluczowe

spółdzielnie mleczarskie zasadność wprowadzania innowacji inwestycje

Key words

dairy cooperatives legitimacy of innovations investments

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono opinie zarządzających spółdzielniami mleczarskimi dotyczące wpływu inwestycji o charakterze innowacyjnym na ich rozwój. W większości spółdzielni wprowadzono innowacje produktowe i procesowe. Głównymi bodźcami do wprowadzania zmian o charakterze innowacyjnym w spółdzielniach były sugestie zgłaszane przez klientów, a przede wszystkim rozwój przedsiębiorstw. Głównymi celami wprowadzania zmian była poprawa jakości wytwarzanych produktów, wejście na nowe rynki zbytu oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych spółdzielni. Zasadność wprowadzania zmian o charakterze innowacyjnym została potwierdzona opiniami klientów, którzy uważają je za konieczne oraz poszukują i często nabywają produkty innowacyjne.

Abstract

The elaboration presents opinions of dairy cooperatives about the influence of investments in innovations on their development. In most of the dairy cooperatives product and process innovations were introduced. The main incentive for innovative changes were suggestions made by customers, but most of all the development of enterprises. The main objectives to introduce changes were improving the quality of manufactured products, entering new markets and increase in production capacity of cooperatives. The legitimacy of innovations has been confirmed by opinions of customers who considered them to be necessary, they often seek them and purchase on the market.