Wycena inwestycji

Joanna Antczak

Antczak, Joanna
Wycena inwestycji
Investments valuation
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014, vol.2, nr 2, s. 51-62

Słowa kluczowe

decyzje inwestycyjne metody wyceny inwestycji polityka rachunkowości

Key words

investment decision valuation method of investment accounting policy

Streszczenie

Podmiot gospodarczy, który się nie rozwija zmniejsza swój udział w rynku. Aby dotrzymać kroku liderom i nie wypaść z rynku, musi on niejednokrotnie mierzyć się z trudnymi wyborami dotyczącymi zarówno bieżącej działalności, jak i działań długoterminowych, mających charakter inwestycji. Trudno odpowiedzieć w chwili podejmowania decyzji o inwestowaniu, czy decyzje te zapewnią efektywność działania, czy polepszą wizerunek firmy. Efekty decyzji inwestycyjnych uwidoczniają się dopiero w przyszłości. Wybór metody wyceny inwestycji jest bardzo ważny. Możliwość zastosowania różnych metod, takich jak: ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, według wartości godziwej czy skorygowanej ceny nabycia wyceny inwestycji, powoduje konieczność dokonania wyboru metody wyceny dla jej stosowania w sposób ciągły i wieloletni. Wybór metody wyceny inwestycji musi być określony w stosowanej polityce rachunkowości danego podmiotu gospodarczego.

Abstract

Business which is not growing faces its market share shrinking. In order to keep pace with the market leaders and not to be spin off the market, a company frequently has to face difficult choices related to both current and long-term activities of the investment nature. At the moment when the decisions are taken it is hard to predetermine whether these decisions will assure the efficiency of functioning of the company and improve its image. It is only in the future when the effects of the investment decisions are visible. The investments valuation method selection is of utmost importance. The possibility to apply different methods such as: the acquiring price discounted by the provisions for permanent value impairment, fair value method or an adjusted purchase price of an investment results in the requirement to select a given valuation method and its sustainable and longterm application. The investment valuation method selection must be determined in the accounting policy applied by the given economic entity