Determinanty kapitału obrotowego w przedsiębiorstwach przemysłowych – ujęcie modelowe

Magdalena Hodun, Agnieszka Kuś

Hodun, Magdalena
Kuś, Agnieszka
Determinanty kapitału obrotowego w przedsiębiorstwach przemysłowych – ujęcie modelowe
Determinants of working capital in industrial companies – a model approach
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014, vol.2, nr 2, s. 91-104

Słowa kluczowe

kapitał obrotowy przedsiębiorstwa przemysłowe płynność finansowa zadłużenie

Key words

working capital industrial companies financial liquidity debt

Streszczenie

W artykule przedstawiono zmienne determinujące wielkość udziału kapitału obrotowego w aktywach ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz wskazano siłę i kierunki wpływu tych czynników. Przeprowadzone badania objęły 18 spółek produkcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i dotyczyły okresu 2004–2009. Badania wskazują na istnienie czynników zarówno dodatnio, jak i ujemnie wpływających na wielkość kapitału obrotowego w aktywach ogółem zależnych od sektora przemysłu.

Abstract

The article presents the variables that determine the size of participation working capital in total assets in industrial companies and an evaluation of the strength and direction of impact this factors. The study included 18 manufacturing companies listed in the Polish Stock Exchange for the period from 2004– –2009. Research suggests the existence of factors both positively and negatively to affect the amount of working capital to total assets dependent on the industry.