Klasyczne metody analizy ryzyka projektów inwestycyjnych

Dariusz Zarzecki

Zarzecki, Dariusz
Klasyczne metody analizy ryzyka projektów inwestycyjnych
Sensitivity analysis and scenario analysis in investment appraisal
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014, vol.2, nr 3, s. 31-44

Słowa kluczowe

ryzyko projekty inwestycyjne analiza wrażliwości

Key words

risk investment projects sensitivity analysis

Streszczenie

Artykuł zajmuje się metodyką i zastosowaniem analizy wrażliwości i analizy scenariuszy – dwiema dobrze znanymi technikami analizy ryzyka wykorzystywanymi w ocenie projektów inwestycyjnych. Opracowanie prezentuje istotę i kluczowe definicje obu technik oraz omawia najczęściej popełniane błę- dy i uchybienia występujące w takcie stosowania ich w praktyce. Artykuł zawiera przykłady projektów inwestycyjnych o dużych przekroczeniach nakładów. Ostatnia część opracowania przedstawia ważniejsze konkluzje i sugestie dotyczące użyteczności i ograniczeń w zastosowaniu analizy wrażliwości i analizy scenariuszy.

Abstract

The paper deals with the methodology and application of the sensitivity analysis and scenario analysis – two well-known techniques of risk analysis applied in the evaluation of investment projects. The paper presents the essence and key definitions of these techniques, and highlights the most common mistakes and errors that have been made by investment appraisal analysts when applying both techniques. The paper gives examples of investment projects with substantial costs overruns. The final part draws some conclusions and remarks regarding the usefulness and limitations of sensitivity analysis and scenario analysis in investment appraisal.