Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie w warunkach inflacji

Mirosław Krajewski

Krajewski, Mirosław
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie w warunkach inflacji
The impact of inflation on financial management of company
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014, vol.2, nr 3, s. 45-53

Słowa kluczowe

wartość przedsiębiorstwa zarządzanie majątkiem i kapitałem płynność finansowa kapitał ludzki

Key words

company value capital and assets management financial liquidity human capital

Streszczenie

Przedsiębiorstwo jest specyficzną organizacją grupującą zasoby ludzkie, rzeczowe i finansowe w taki sposób, aby przyjęty system zarządzania przez właścicieli i zarządzających wykazał optymalną skuteczność w warunkach ciągle zmieniającej się inflacji oraz zmienności w gospodarce krajowej i światowej. Prowadzi to w prostej linii do uzyskiwania efektów finansowych i niefinansowych pozwalających na ciągły rozwój przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – na ciągły wzrost jego wartości.

Abstract

The company is a specific organization made up of human, physical and financial resources in such a way that the management system adopted by the owners and managers showed optimum efficiency in the conditions of the ongoing changed inflation and changing in the local and world managing. This results in a straight line to obtain the effects of financial and non-enabling continuous development of the company, and thus a continuous increase of its value.