Sposoby na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na przykładzie działalności Nestlé na Ukrainie

Oksana Kiforenko, Tomasz Kondraszuk

Kiforenko, Oksana
Kondraszuk, Tomasz; ORCID: 0000-0003-0359-3123
Sposoby na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na przykładzie działalności Nestlé na Ukrainie
Ways to increase competitiveness of an enterprise on the example of activity of Nestlé in Ukraine
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014, vol.2, nr 3, s. 95-106

Słowa kluczowe

gospodarka rynkowa konkurencyjność internacjonalizacja przedsiębiorstwo konkurencyjność cenowa konkurencyjność pozacenowa rynki międzynarodowe

Key words

market economy competitiveness internationalization enterprise price competitiveness non-price competitiveness international markets

Streszczenie

Dzisiejsza sytuacja wyraźnie wskazuje na ekonomiczny i logistyczny rozwój świata, co z kolei daje przedsiębiorstwom możliwość wejścia na nowe szybko rozwijające się rynki. Jednak ta sytuacja zwiększa nacisk konkurencyjny. Jeśli przedsiębiorstwa chcą przetrwać w warunkach konkurencji globalnej, powstaje przed nimi zadanie zwiększenia własnej konkurencyjności. Według niektórych naukowców, konkurencyjnością jest potencjał, możliwości oraz umiejętność danego podmiotu rynkowego do sprostania konkurencji, czyli rywalizacji ze strony innych podmiotów działających w tej samej branży na rynku. Ważną rolę odgrywają tutaj takie czynniki, jak cena, poziom rozwoju, lokalizacja, poziom usług i jakość. Istnieją dwa podejścia do oceny poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa – rynkowe i zasobowe. Ważnym sposobem zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa jest internacjonalizacja jego działalności, to znaczy wejście przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne. W tym czasie następuje koncentracja działalności, a następnie przejmowanie przez przedsiębiorstwo większej części rynku. W artykule rozpatrzono istotę pojęcia konkurencyjności. Przedstawiono zasadniczo nowy schemat internacjonalizacji. Zaproponowano schemat pośredniego kanału dystrybucji. Przeanalizowano doświadczenie praktyczne internacjonalizacji działalności.

Abstract

The current situation clearly shows the economic and logistic development of the world that gives companies the opportunity to enter the new fastgrowing markets. However, this situation increases the competitive pressure. So, if companies want to survive under the circumstances of global competitiveness, they face the task of increasing their competitiveness. According to some scientists, competitiveness is the potential, opportunities and ability of a market participant to withstand competition, that is, competition from the other entities operating in the same industry in the market. In this situation an important role play such factors, as price, level of development, location, level of services and quality. There are two approaches to the evaluation of company competitiveness level – market approach and resource approach. An important way of increasing a company competitiveness level is the internationalization of its activity, that is its entrance into foreign markets. In such a situation there appears the concentration of activity and the taking over of a larger part of a market. The essence of the notion “competitiveness” was examined in the article. The essentially new scheme of internationalization was presented. The scheme of indirect distribution channel was proposed. The practical experience of internationalization activity was analyzed.