Pomoc publiczna a rolnictwo: analiza doświadczeń w Niemczech

Galyna Fylyuk, Olena Pimenova

Fylyuk, Galyna
Pimenova, Olena
Pomoc publiczna a rolnictwo: analiza doświadczeń w Niemczech
State support of agriculture: the analysis of an experience of Germany
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014, vol.2, nr 4, s. 19-30

Słowa kluczowe

rolnictwo pomoc publiczna polityka rolna bezpieczeństwo żywności

Key words

agricultural sector state support agricultural policy food safety

Streszczenie

W artykule określono rolę pomocy państwa w zwiększeniu konkurencyjności sektora rolnego. Analizie poddano mechanizmy wsparcia stosowane w krajach rozwiniętych. Udowodniono konieczność ukierunkowania wsparcia finansowego oraz wprowadzenia systemu monitorowania sektora rolnego w danym kraju.

Abstract

The role of state support in enhancing the competitiveness of agricultural sector is determined. Mechanisms of state support of developed countries are analyzed. A necessity of use of targeted financial support to the introduction of monitoring systems in domestic agriculture is proved.