Ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych w zależności od temp zmian kursów ich akcji

Beata Grzejszczyk, Marta Juszczyk

Grzejszczyk, Beata
Juszczyk, Marta
Ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych w zależności od temp zmian kursów ich akcji
Profitability of industrial companies depending on the rate of exchange of their prices
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014, vol.2, nr 4, s. 5-17

Słowa kluczowe

GPW rentowność majątku rentowność kapitału rentowność sprzedaży

Key words

GPW return on assets return on equity return on sale

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono ocenę rentowności przedsiębiorstw z wybranych branż produkcyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w zależności od tempa zmian kursów akcji. Do badań wybrano cztery sektory przemysłowe, tj. budowlany, elektromaszynowy, metalowy i spożywczy, do których łącznie zakwalifikowano 83 przedsiębiorstwa. Dane wykorzystane do obliczeń wskaźników finansowych pochodzą z kwartalnych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw za lata 2009–2011. Analizie poddano obszar rentowności spółek, w tym wskaźnik rentowności majątku, wskaźnik rentowności kapitału własnego, jak również wskaźnik rentowności sprzedaży.

Abstract

The article presents an evaluation of the profitability of the selected manufacturing industries at the Warsaw Stock Exchange, depending on the rate of exchange of their shares. Among the branches under consideration are building, machine-engineering, metal and food industries for which a total of 83 companies have been qualified. The data used for the calculation of financial ratios derived from the quarterly corporate financial statements for the years 2009–2011. The profitability ratios of companies including return on assets, return on equity and return on sales is analyzed.