Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) na przykładzie banków spółdzielczych

Rafał Balina

Balina, Rafał; ORCID: 0000-0001-6304-8149
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) na przykładzie banków spółdzielczych
Corporate social responsibility (CSR) on the example of cooperative banks
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2014, vol.2, nr 4, s. 51-60

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność biznesu banki spółdzielcze dzia- łalność społeczna

Key words

corporate social responsibility cooperative banks social activities

Streszczenie

W opracowaniu dokonano określenia wielkości i zakresu działalności społecznej prowadzonej przez banki spółdzielcze w latach 2009–2013. Badaniami objęto 50 banków spółdzielczych funkcjonujących w Polsce. Przeprowadzone badania wykazały, że w okresie badawczym banki spółdzielcze prowadziły dzia- łalność prospołeczną w istotnym dla społeczności lokalnych zakresie, przy czym działalność ta w latach 2011–2012 została ograniczona ze względu na skutki kryzysu finansowego. Ponadto badania wykazały, że banki spółdzielcze w znacznym zakresie wspierają funkcjonowanie społeczności lokalnych, na co wskazuje ogromny wachlarz dofinansowywanych inicjatyw lokalnych począwszy od dzia- łań na rzecz oświaty, kultury poprzez sport i organizacje religijne.

Abstract

The paper analyzes the size and scope of the social activities carried out by cooperative banks in the years 2009–2013. Study included 50 cooperative banks operating in Poland. The study showed that during the research cooperative banks led to a significant pro-social activities for local communities range and this activity in 2011–2012 was limited due to the effects of the financial crisis. In addition, studies have shown that cooperative banks to a large extent support the functioning of local communities, as indicated by a huge range of local initiatives funded from the efforts of education, culture through sports and religious organizations.