Budżet sektora finansów publicznych na przykładzie państwowej jednostki budżetowej zespołu szkół w Golądkowie

Jadwiga Dziubińska, Krzysztof Nuszkiewicz

Dziubińska, Jadwiga
Nuszkiewicz, Krzysztof
Budżet sektora finansów publicznych na przykładzie państwowej jednostki budżetowej zespołu szkół w Golądkowie
Public sector budget exemplified by the state-owned schools in Golądkowo
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015, vol.3, nr 1, s. 19-28

Słowa kluczowe

Zespół Szkół w Golądkowie plan budżetowy dochody wydatki

Key words

Schools in Golądkowo budget plan income spending

Streszczenie

Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych elementów budżetu sektora finansów publicznych na przykładzie państwowej jednostki budżetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Szkoła w Golądkowie będąc jednostką budżetową, realizując wydatki, zobowiązana jest do przestrzegania zasad regulujących zagadnienia wydawania środków finansowych przez jednostki budżetowe. Podstawową zasadą jest dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie, zgodnie z planowanym ich przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.Ponadto zasadą wydatkowania środków budżetowych jest wydatkowanie ich w granicach uchwalonych przez organ prowadzący szkołę.

Abstract

The article aims to present selected items of public sector budget exemplified by the state-owned Jadwiga Dziubińska Agricultural Education Centre Schools in Golądkowo. When spending its financial resources, the schools in Golądkowo, which are financed from the state budget, are obliged to comply with public finance regulations. The basic principle is that they should spend funds within the limits specified in the budget, in agreement with the planned allocation, in a purposeful and economical way. In addition, there is a rule that funds should be spent within the limits decided by the governing authority.