Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Polsce w latach 2009–2013

Agnieszka Gałecka

Gałecka, Agnieszka; ORCID: 0000-0002-7603-8086
Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym w Polsce w latach 2009–2013
Mergers and acquisitions in the banking sector in Poland in 2009–2013
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015, vol.3, nr 1, s. 63-73

Słowa kluczowe

sektor bankowy fuzja przejęcie konsolidacja koncentracja

Key words

banking sector merger acquisition consolidation concentration

Streszczenie

W opracowaniu dokonano analizy fuzji i przejęć w sektorze bankowym w Polsce oraz określono ich wpływ na strukturę sektora i jego koncentrację. Okres badań obejmował lata 2009–2013. W analizowanym sektorze stwierdzono rosną- cą koncentrację kapitałową w formie fuzji i przejęć i wszystko wskazuje na to, że taka tendencja będzie się utrzymywała w kolejnych latach. Dominujący udział w polskim sektorze bankowym mają podmioty kontrolowane przez inwestorów zagranicznych, aczkolwiek w badanym okresie odnotowano nieznaczny spadek w tym zakresie. W badanym okresie na skutek dokonanych fuzji i przejęć stwierdzono wzrost koncentracji sektora bankowego.

Abstract

The paper analyzes the mergers and acquisitions in the banking sector in Poland, and determined their impact on the structure of the sector and its concentration. The analysis was conducted between 2009 and 2013. In the analyzed sector was found growing concentration of capital in the form of mergers and acquisitions. All indications are that this trend will be maintained in subsequent years. Dominant share in the Polish banking sector are entities controlled by foreign investors, but in the period has been a slight decrease in this regard. In the analyzed period made as a result of mergers and acquisitions, we can observe an increase of concentration of the banking sector.