Nadzór korporacyjny w sektorze bankowym

Małgorzata Stępień

Stępień, Małgorzata
Nadzór korporacyjny w sektorze bankowym
Corporate supervision in the banking sector
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015, vol.3, nr 2, s. 53-64

Słowa kluczowe

nadzór korporacyjny nadzór bankowy asymetria informacji sektor bankowy

Key words

corporate governance banking supervision information asymmetry the banking sector

Streszczenie

Efektywny nadzór korporacyjny w banku powinien zapewniać równoważenie interesów wszystkich interesariuszy. Stabilność oraz bezpieczeństwo systemu finansowego jest uzależnione od nadzoru bankowego, stabilności makroekonomicznej oraz efektywnego nadzoru korporacyjnego w sektorze bankowym. Nadzór nad rynkiem bankowym powinien doprowadzić do sytuacji, w której dzia- łalność banków będzie zgodna z obowiązującym prawem oraz zasadami dobrych praktyk bankowych. W artykule omówiono zasady funkcjonowania nadzoru nad rynkiem bankowym. Zwrócono uwagę na problem występującej asymetrii informacji w banku oraz możliwości jego rozwiązania. W artykule opisano także znaczenie i rolę sektora bankowego.

Abstract

Effective corporate governance in the bank should provide a balancing of the interests of all stakeholders. Stability and security of the financial system is dependent on banking supervision, macroeconomic stability and effective corporate governance in the banking sector. Supervision of the banking market should lead to a situation in which the activities of the banks will be in accordance with applicable law and the principles of good banking practices. The article discusses the functioning of the banking market supervision. Attention has been paid to the problem of information asymmetry present in the bank and its possible solutions. The article also describes the importance and role of the banking sector.