Determinanty ROE polskich banków spółdzielczych przed kryzysem finansowym, w trakcie kryzysu i po nim

Rafał Balina, Sławomir Juszczyk, Olaf Kowalski

Balina, Rafał; ORCID: 0000-0001-6304-8149
Juszczyk, Sławomir; ORCID: 0000-0003-3790-6247
Kowalski, Olaf
Determinanty ROE polskich banków spółdzielczych przed kryzysem finansowym, w trakcie kryzysu i po nim
ROE determinants of polish cooperative banks before during and after the financial crisis
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015, vol.3, nr 2, s. 77-86

Słowa kluczowe

rentowność funduszy własnych banki spółdzielcze kryzys finansowy

Key words

return on equity cooperative banks financial crisis

Streszczenie

W opracowaniu dokonano określenia czynników warunkujących poziom rentowności funduszy własnych banków spółdzielczych w zależności od zewnętrznej sytuacji gospodarczej. Z przeprowadzonych badań wynika, że kryzys finansowy w latach 2008–2009 wpłynął w istotny sposób na zarządzanie działalnością polskich banków spółdzielczych, które w okresie kryzysu skoncentrowały swoją uwagę na bezpieczeństwie, z drugiej zaś – na wspieranie działalności polskich przedsiębiorstw. W okresie po kryzysie natomiast banki spółdzielcze prowadziły w dalszym stopniu bezpieczną politykę płynności oraz zwiększały działalność w zakresie finansowania podmiotów oraz rynków lokalnych.

Abstract

The study was made to determine the factors determining the profitability of own funds of cooperative banks, depending on the economic situation. The study shows that the financial crisis of 2008–2009 resulted in a significant way to manage the activities of the Polish cooperative banks, which in the period of crisis have focused their attention on the one hand to the security of the other, to support the activities of Polish enterprises. In the period after the crisis, while cooperative banks led to a further degree of safety policy to maintain liquidity, but increased activity in the financing of local markets.