Pokryzysowe regulacje zmiennej części wynagrodzeń kadr zarządzających instytucjami finansowymi – skutki dla Wielkiej Brytanii

Mateusz Folwarski

Folwarski, Mateusz
Pokryzysowe regulacje zmiennej części wynagrodzeń kadr zarządzających instytucjami finansowymi – skutki dla Wielkiej Brytanii
Post-crisis regulation variable part of the remuneration of managers of financial institutions – the consequences for Great Britain
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015, vol.3, nr 3, s. 19-29

Słowa kluczowe

wynagrodzenie zmienne clawback instytucje finansowe

Key words

variable remuneration clawback financial institutions

Streszczenie

Wynagrodzenia kadr zarządzających po kryzysie finansowym 2007–2009 zostały poddane licznym regulacjom. Kadry zarządzające instytucjami finansowymi podejmowały ryzykowne decyzje, aby realizować cele krótkookresowe, za które były wysoko wynagradzane. Na poziomie unijnym zdecydowano się uregulować poziom wynagrodzeń kadr zarządzających – zwłaszcza ich zmienną część. Wprowadzone przepisy powinny mieć znaczny wpływ na wiele osób zarządzających instytucjami finansowymi w Wielkiej Brytanii. Udział zmiennej części wynagrodzenia w bankach działających w Wielkiej Brytanii jest nadal na bardzo wysokim poziomie. W tym kraju wprowadzono liczne, bardziej rygorystyczne przepisy w celu odzyskania zaufania społeczeństwa do sektora finansowego, któ re zostało mocno nadwyrężone w ostatnich latach.

Abstract

Remuneration of managers after the 2007–2009 financial crisis have been subjected to extensive regulation. Personnel managers of financial institutions engaged in risky decisions in order to pursue short-term objectivs for which they were highly rewarded. At the EU level, it was decided to regulate the level of remuneration of managers – especially their variable part. Introduced rules should have a significant impact on many executives in financial institutions in the Great Britain. The share of variable part of remuneration in banks operating in the Great Britain is still at a very high level. In this country we introduced numerous, stringent rules in order to regain public confidence in the financial sector, which has been heavily strained in recent years.