Wpływ dopłat bezpośrednich na zadłużenie aktywów w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Leonard Smolarski

Smolarski, Leonard
Wpływ dopłat bezpośrednich na zadłużenie aktywów w indywidualnych gospodarstwach rolnych
The impact of direct payments for debt assets of individual farms
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015, vol.3, nr 3, s. 45-58

Słowa kluczowe

dopłaty bezpośrednie zadłużenie aktywów gospodarstwa rolne

Key words

direct payments debt assets farms

Streszczenie

W opracowaniu określono wpływ dopłat bezpośrednich na wielkość zadłużenia aktywów w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Badaniami objęto indywidualne gospodarstwa rolne z terenu województwa śląskiego, uczestniczące w systemie PL-FADN. Okres badawczy obejmował lata 2005–2008. Przeprowadzone badania wykazały, że najwyższe wskaźniki zadłużenia aktywów występowały w gospodarstwach największych, zarówno pod względem obszarowym, jak i wielkości ekonomicznej, oraz w tych o typie „zwierzęta ziarnożerne”. Większość gospodarstw korzystała z obcych źródeł kapitału tylko w nieznacznym stopniu. Wskaźnik zadłużenia aktywów w gospodarstwach na ogół obniżał się wraz ze wzrostem poziomu dopłat obszarowych. Rolnicy mając do dyspozycji środki finansowe z płatności bezpośrednich, zmniejszali zainteresowanie kapitałem obcym.

Abstract

The paper aims to determine the impact of direct payments on the level of debt assets of farms. Our reasearch on individual farms (participating in the EU-FADN) in Silesian Voivodeship (for years 2005–2008) was carried out. Our studies indicated that the highest debt ratios of assets occurred on the largest farms, both in terms of area and economic size, and in those with “granivores animals” type. Most farms benefited with external sources of capital only to a limited extent. The debt ratio of assets on farms generally decreased with increasing level of direct payments. Farmers who received financial funds from direct payments, reduced the interest of external sources.