Płynność finansowa w przedsiębiorstwach produkujących pasze w latach 2007– –2013 w kontekście przepływów pieniężnych

Dorota Czerwińska-Kayzer

Czerwińska-Kayzer, Dorota
Płynność finansowa w przedsiębiorstwach produkujących pasze w latach 2007– –2013 w kontekście przepływów pieniężnych
Financial liquidity in feed enterprises between 2007 and 2013 in the context of cash flow
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015, vol.3, nr 3, s. 59-70

Słowa kluczowe

przepływy pieniężne płynność finansowa wytwórnie pasz

Key words

cash flow financial liquidity feed producing enterprises

Streszczenie

Celem pracy jest przedstawienie i ocena płynności finansowej w wytwórniach pasz w latach 2007–2013 w kontekście przepływów pieniężnych. Z przedstawionych badań wynika, że w badanym okresie poziom płynności finansowej był prawidłowy, niemniej jednak część podmiotów borykała się z trudno- ściami utrzymania płynności finansowej na właściwym poziomie. Najsłabszym okresem był 2012 r., z kolei najlepszą płynność odnotowano w 2009 r. Wyniki te potwierdziła analiza, zarówno w ujęciu dynamicznym, jak i statycznym.

Abstract

The main target of the article was to assess the level of financial liquidity of animal feed producing enterprises in the years 2007–2013. The presented research has showed that during the considered period of financial liquidity in the food industry’s companies were correct. But in individual subjects observed the difficulties of maintaining liquidity at the appropriate level. The weakest period was in 2012, while the best liquidity reported in 2009. These results were confirmed both in terms of dynamic analysis and static.