Reflection in accounting long-term assets destined for sale according to IFRS

Tetiana Kaminska

Kaminska, Tetiana
Reflection in accounting long-term assets destined for sale according to IFRS
Ujawnianie długoterminowych aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży według MSSF
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015, vol.3, nr 3, s. 81-92

Słowa kluczowe

rachunkowości aktywa długoterminowe działalność zaniechana Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Key words

accounting long-term assets discontinued activity International Accounting Standards

Streszczenie

Artykuł poświęcony jest tematyce wyceny długoterminowych aktywów trwałych przeznaczony do sprzedaży oraz sytuacji zaniechania działalności w kontekście prowadzenia rachunkowości zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR). Celem artykułu jest przedstawienie kolejnych kroków wyceny odzwierciedlającej wartość długoterminowych aktywów trwałych i działalności zaniechanej. Wymogi Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 5 (aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana) zostały przeanalizowane w artykule w kontekście cech ich ujawnienia. Przedstawiono przykłady stosowania w przedsiębiorstwach praktyk związanych z MSSF 5. Sformułowane wnioski określają, iż system księgowości i istniejące rejestry muszą umożliwiać wykorzystanie wskaźników oceny kontynuacji działalności, z uwagi na fakt że każdy podmiot może prędzej czy później korzystać z przepisów MSSF 5 w sytuacji zaniechania działalności.

Abstract

The article is devoted to the problems of the reflection of long-term assets destined for sale and discontinued activity in financial accounting system in accordance with requirements of the International Accounting Standards (IAS). The purpose of the article is to highlight order of treatments for the full reflection of long-term assets and discontinued activity in the accounting and reporting. Requirements of International Financial Reporting Standard 5 “Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations” on accounting of long-term assets destined for sale are analyzed in the article. Features of disclosure in the financial statements of non-current long-term assets intended for sale are argued. Examples of IFRS 5 application of in practice enterprises are presented. Conclusions define, that the accounting system and registers must allow for using the indicator of discontinued and continuing operations as each entity may sooner or later fall within the scope of IFRS 5.