Modele finansowania kapitałem własnym i obcym przedsiębiorstw rolniczych na Ukrainie: wyzwania i perspektywy

Victor Adamenko, Olena Oliynyk, Mirosław Wasilewski

Adamenko, Victor
Oliynyk, Olena
Wasilewski, Mirosław; ORCID: 0000-0001-6791-5713
Modele finansowania kapitałem własnym i obcym przedsiębiorstw rolniczych na Ukrainie: wyzwania i perspektywy
Equity and debt financing models of agricultural enterprises in Ukraine: challenges and perspectives
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015, vol.3, nr 3, s. 93-106

Słowa kluczowe

modele finansowania obcego modele finansowania kapitałem własnym podejście operacyjne decyzje finansowe model regresji krzywa Lorenza Ukraina

Key words

debt financing model equity financing model operational approach financial decision making at the enterprise regression model Lorenz curve Ukraine

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono modele finansowania bazujące na zadłużeniu i kapitale własnym w podejściu operacyjnym. Korzystanie z finansowania obcego i własnego oparto na modelach skonstruowanych dla dużych i średnich przedsiębiorstw rolniczych prowadzących działalność na Ukrainie. Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano znaczący wzrost roli finansowania kapitałem obcym kosztem zmniejszenia roli samofinansowania w rolnictwie. Podstawowe wzory rozwoju ukraińskich przedsiębiorstw rolniczych w aspekcie finansowania obcego i własnego zilustrowane za pomocą modeli regresji.

Abstract

The essence of debt and equity financing models from a position of operational approach is defined. The use of debt and equity financing models by large and medium agricultural enterprises of Ukraine is analyzed. Significant growth of the role of debt financing model in terms of worsening self-financing of agriculture is revealed. The basic patterns of development of debt and equity financing models of Ukrainian agricultural enterprises are illustrated by using regression models.