Znaczenie zyskowności, wartości księgowej oraz rachunku przepływów pieniężnych w polskim systemie bankowym

Piotr Bolibok

Bolibok, Piotr
Znaczenie zyskowności, wartości księgowej oraz rachunku przepływów pieniężnych w polskim systemie bankowym
The relative value relevance of earnings, book values and cash flows in the Polish banking secto
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015, vol.3, nr 4, s. 19-31

Słowa kluczowe

znaczenie dla wartości rynkowej banki wartość księgowa wyniki finansowe przepływy pieniężne

Key words

value relevance banks book values earnings cash flows

Streszczenie

Celem artykułu jest zbadanie względnego znaczenia fundamentalnych pozycji ze sprawozdań finansowych banków: wyników finansowych netto, wartości księgowej kapitałów własnych i przepływów pieniężnych w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Próba badawcza objęła wszystkie banki z siedzibą w Polsce notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie 1997-2014. Zastosowane metody badawcze obejmują parametryczne i nieparametryczne analizy korelacji, jak również prostą i wieloraką krokową regresję liniową. Uzyskane wyniki są spójne z wnioskami poprzednich opracowań w literaturze międzynarodowej i wskazują, że wartość rynkowa banków najsilniej powiązana jest z wartością księgową kapitałów własnych, a w dalszej kolejności z wynikami finansowymi netto. Raportowane przez banki przepływy pieniężne wydają się jednak mieć ograniczoną przydatność informacyjną dla inwestorów na rynkach kapitałowych, gdyż nie oferują istotnego przyrostu zdolności predykcyjnej ponad tę wynikającą z wartości księgowej kapitałów własnych i wyników netto.

Abstract

The paper aims to investigate the relative value relevance of the fundamental items from the financial statements of banks: net earnings, book values of equity and cash flows in the context of the capital market of Poland. The examined sample covered all domestically-based banks listed on the Warsaw Stock Exchange over the period 1997–2014. The research methods employed involved parametric and non-parametric analyses of correlation, as well as simple and stepwise multiple linear regression. The obtained results are consistent with the findings of prior international studies and indicate that the market value of banks is most strongly related to book values of equity followed by net earnings. On the other hand cash flows reported by banks seem to be of a limited informativeness for equity investors as they do not provide any significant incremental explanatory power beyond that conveyed by book values of equity and net earnings.