Analiza wskaźnikowa w procesie zarządzania finansami samorządowymi

Jolanta Zawora

Zawora, Jolanta
Analiza wskaźnikowa w procesie zarządzania finansami samorządowymi
The analysis of indicators in the process of financial management of the local government
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015, vol.3, nr 4, s. 33-45

Słowa kluczowe

analiza wskaźnikowa sytuacja finansowa zarządzanie finansami gmin

Key words

analysis of indicators financial situation financial management of municipalities

Streszczenie

W latach 2007–2014 sytuacja finansowa polskich gmin pogorszyła się. Mimo wzrostu dochodów zmniejszyła się w gminach miejskich rola dochodów własnych, co wynikało z powiązania finansów samorządowych tych jednostek z koniunkturą gospodarczą i skutkowało ograniczeniem ich samodzielności dochodowej i wydatkowej oraz pogorszeniem wyników finansowych i operacyjnych. W badanym okresie można zaobserwować spadek możliwości inwestycyjnych gmin, przy jednoczesnym wzroście ich zobowiązań.

Abstract

The financial situation of Polish municipalities worsened in the years 2007–2014. Although income – in general – increased, the role of own income declined in municipalities, which resulted from the association of local government finances with the economic situation and resulted in the limitation of their income independence and the deterioration of financial and operating results. There is distinct decline of investment opportunities of municipalities with a simultaneous increase of their liabilities in the analyzed period.