Determinanty bezpieczeństwa finansowego banków giełdowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

Krzysztof Kil

Kil, Krzysztof
Determinanty bezpieczeństwa finansowego banków giełdowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Determinants of financial safety listed banks in the countries of Central and Eastern Europe
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2015, vol.3, nr 4, s. 5-17

Słowa kluczowe

banki giełdowe bezpieczeństwo finansowe kraje EŚW Z-score

Key words

listed banks financial safety CEE Z-score

Streszczenie

W artykule przeprowadzono analizę determinant bezpieczeństwa finansowego banków giełdowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004–2014 w podziale na subregiony – Europę Środkową, Europę Południowo- -Wschodnią i Wspólnotę Niepodległych Państw. Przedstawiono przegląd wybranych dotychczasowych badań w tym obszarze oraz dokonano oceny wpływu czynników makro- i mikroekonomicznych na poziom bezpieczeństwa mierzony łącznym współczynnikiem kapitałowym, wskaźnikami Tier 1 i KW/A oraz indeksem Z-score. Zaobserwowano znaczące zróżnicowanie determinant bezpieczeń- stwa banków w poszczególnych grupach badawczych, zarówno w przed-, jak i pokryzysowym okresie

Abstract

The paper analyzes determinants of financial safety of listed banks in countries of Central and Eastern Europe in the years 2004–2014, with the countries being divided into groups: Central Europe, South-Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States. An overview of selected existing research in this area was presented and the impact of macro- and microeconomic factors on the safety factor, measured by total capital ratio, Tier 1 and E/A and the index Z-score, was assessed. Significant differences in safety determinants between banks in different research groups, both pre- and post-crisis, were observed.