Ulga podatkowa jako instrument realizacji pozafiskalnych funkcji podatków

Wojciech Wyrzykowski

Wyrzykowski, Wojciech
Ulga podatkowa jako instrument realizacji pozafiskalnych funkcji podatków
Tax relief, as an instrument of non-fiscal tax function
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016, vol.4, nr 1, s. 17-31

Słowa kluczowe

ulga podatkowa preferencje podatkowe funkcja podatku

Key words

tax incentives tax preferences tax function

Streszczenie

Artykuł ten opisuje teoretyczne aspekty ulgi podatkowej jako mechanizmu stymulującego określone zachowania gospodarcze. Autorzy dokonali przeglądu najważniejszych aspektów związanych ze stosowaniem ulg podatkowych, zarówno w ujęciu historycznym jak i przedstawiając obecnie stosowane ulgi podatkowe w Polsce jak i wybranych krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, tezy zawarte w artykule są próbą oceny efektywności i skuteczności stosowanych ulg zarówno z punktu widzenia budżetu państwa jak i uzyskanych korzyści przez podatników.

Abstract

This article describes the theoretical aspects of the tax incentives and reliefs as a mechanism to promote specific economic behavior. The authors reviewed the most important aspects related to the use of different tax incentives, both in terms of historical and current aspects present in Poland and in other selected countries of the European Union. In addition, theses contained in this article are the attempt to assess the efficiency and effectiveness of tax relief both from state budget point of view of and the benefits received by taxpayers.