Decyzyjny próg samofinansowania inwestycji na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego

Magdalena Mądra-Sawicka

Mądra-Sawicka, Magdalena; ORCID: 0000-0001-7842-889X
Decyzyjny próg samofinansowania inwestycji na przykładzie przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego
The decision threshold of investment selfgfinancing on the example of food processing enterprises
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016, vol.4, nr 1, s. 33-47

Słowa kluczowe

samofinansowanie nakłady inwestycyjne przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego

Key words

internal sources of financing capital structure agriculture enterprises

Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań była identyfikacja niezbędnego poziomu samofinansowania, determinującego zwiększenie nakładów inwestycyjnych. Badania przeprowadzono dla przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego w latach 2010–2014. W przedsiębiorstwach o najwyższej relacji nadwyżki finansowej do aktywów poziom ponoszonych nakładów inwestycyjnych był dwukrotnie niż- szy. Świadczy to o preferencji utrzymania swobody finansowej w przedsiębiorstwach preferujących wewnętrzne źródła finansowania, kosztem ograniczenia wydatków na inwestycje. Wzrost samofinansowania determinował w badanej populacji wyższy poziom ponoszonych nakładów inwestycyjnych. Wyznaczony próg decyzyjny warunkujący wzrost samofinansowania na podstawie oszacowanego równania regresji wyniósł 10%. Ponadto stwierdzono wysoki poziom stopy inwestycji w badanej grupie przedsiębiorstw, co świadczy o wykorzystaniu w całości zgromadzonego kapitału amortyzacyjnego na realizację inwestycji, współfinansowanych również przez zysk zatrzymany i wzrost zadłużenia.

Abstract

The aim of the study was to determine the relationship between the level of internal financing which will determine growth of investments expenditures. The study was conducted among food processing enterprises in 2010–2014. The companies with the highest relation of financial surplus to assets noticed two times lower level of capital expenditures. This reflects the preferences of managers to maintain the financial flexibility which could lead to reducing the expenses incurred on investments. The increase of self-financing level in a study population determined a higher level of capital expenditures. Decision investment threshold which condition the increase in self-financing on the basis of the estimated regression model amounted 10%. In addition, in a research group of enterprises appeared a high level of investment rate, which reflected the utilization of all the capital accumulated in depreciation for investments purpose. These investments were also co-financed by retained income an increase in financial debt.