Wrażliwość zysku ze sprzedaży na zmiany czynników kosztowych spóldzielni mleczarskich

Marzena Ganc

Ganc, Marzena; ORCID: 0000-0002-5267-7940
Wrażliwość zysku ze sprzedaży na zmiany czynników kosztowych spóldzielni mleczarskich
Sensitivity of profit on sales to changes cost factors in dairy cooperatives
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016, vol.4, nr 1, s. 47-57

Słowa kluczowe

spółdzielnie mleczarskie analiza wrażliwości koszty stałe i zmienne

Key words

dairy cooperatives sensitivity analysis costs

Streszczenie

Celem badań jest określenie stopnia wrażliwości zysku ze sprzedaży na zmiany czynników kosztowych spółdzielni mleczarskich. Wybrano w sposób celowy spółdzielnie mleczarskie położone na terytorium Polski, które nie odnotowały straty ze sprzedaży. Badaną próbę można traktować jako quasi reprezentatywną, z uwagi na marginalne znaczenie w skupie mleka podmiotów spółdzielczych nieprzyjętych do analiz. Spółdzielnie mleczarskie pogrupowano metodą kwartyli według kryterium wyniku ze sprzedaży, a następnie dokonano analizy wrażliwo- ści tej kategorii na zmiany kluczowych kosztów według rodzaju. W spółdzielniach mleczarskich stosujących porównawczy wariant rachunku zysków i strat zysk ze sprzedaży jest najbardziej wrażliwy na zmiany kosztów zużycia materiałów i energii. Wzrost tej kategorii kosztowej o 1% powoduje spadek zysku spółdzielni o około 50%.

Abstract

The aim of the study is to determine the degree of sensitivity of profit on sales to changes in cost factors dairy cooperatives. Selected in a targeted dairy cooperatives located on Polish territory, which did not report a loss from the sale. Chosen dairy cooperatives can be regarded as quasi-representative due to the marginal importance in buying milk cooperative entities not taken for analysis. Dairy cooperatives are grouped by quartiles according to the criteria as a result of the sales, followed by an analysis of the sensitivity of this category to changes in costs by type. The dairy cooperatives using comparative variant of the profit and loss account the profit from the sale is the most sensitive to changes in costs of materials and energy. The increase in this category cost about 1% causes a decrease in profit cooperative of about 50%.