Pomiar wyników oraz ryzyka polskich funduszy inwestycyjnych

Dariusz Filip

Filip, Dariusz
Pomiar wyników oraz ryzyka polskich funduszy inwestycyjnych
The measurement of performance and risk of Polish mutual funds
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 2016, vol.4, nr 2, s. 27-43

Słowa kluczowe

fundusze inwestycyjne wyniki ryzyko efektywność

Key words

mutual funds performance risk efficiency

Streszczenie

Artykuł koncentruje się na dokonaniu wstępnej oceny efektów gospodarowania funduszy inwestycyjnych działających w Polsce w latach 2000–2015. Wykorzystując dużą próbę badawczą, składającą się z 221 krajowych funduszy, dokonano analizy wyników osiąganych w trzech segmentach: akcji, mieszanych oraz obligacji. Przy użyciu zarówno tradycyjnych miar wyników, jak i popularnych miar ryzyka możliwe było ustalenie, czy polskie fundusze posiadają zdolność osiągania ponadprzeciętnych rezultatów. W wyniku przeprowadzonej analizy zaobserwowano, że fundusze uzyskiwały generalnie gorsze średnie stopy zwrotu niż wzorzec odniesienia. Jednak ostatecznie rezultaty w większości przypadków nie były statystycznie istotne. Zwiększenie poziomu ryzyka funduszy odpowiada- ło zwiększeniu zaangażowania inwestycji w papiery właścicielskie.

Abstract

The aim of the paper is to preliminarily evaluate the performance of mutual funds operated in Poland in the 2000–2015 period. Using a large study sample, consisted of 221 domestic funds, an author analyzed mutual fund returns obtained among three segments: equity, mixed and bond. By means of classic measures of returns as well as popular measures of risk, there was possible to examine if Polish mutual funds possess the ability to outperform. There was observed that funds had obtained worse mean returns than appropriate benchmark, in general. However, the results in most cases were statistically insignificant. A higher risk level in funds corresponds with an increased equity holding.